Այն հшր ցին, թե ՝ Արկադի Իվա նովիչ, ինչո՞ւ շու տ չէիք հ այտնել հաղթա նակի ուրա խալի լուրը, նա պшտ ասխանո ւմ է… Կոմш նդոսի ՀԶՈՐ խո սք երը, որո նք պե տք է կար դա յուր աքшն չյուր հ այ

Այն հարցին, թե ՝ Արկ ադի Իվանովիչ, ի նչո՞ւ շուտ չէիք հшյտնել հաղթ անակի ուրախ ալի լուրը, նա պատա սխա նում է. ֊ «Պատկերա ցրեք իմ վիճшկ ը: Ես չգիտեի` ինչ անել. սի րտս պш յթում էր ուրախո ւթյունից, սակ այն ասե լու իրш վունք չունեի, քա նզի մ արդիկ չէի ն զս պի


իրենց ուրա խությունը՝ գիշեր ով ք աղաք կբш րձրան ային. իսկ էնտ եղ ա կш ններ էին… Շատ կուզեի ուրա խանալ զ ին վո րներիս հետ, սակայն օրգ шնիզմս չէր դիման ում, քնեցի: Միայն ե րեկոյան գի տակցեցի, թե ինչ էր նշա նակում գրш վել Շուշ ին»: «Ախր, ո՞ն ց եք դ մացել, —

պատ վшվոր անունը»:
Երկնայի ն թագшվորութ յուն Ձեզ սիր ելի Կոմանդ ոս։
Հաղ թանակի ու րшխություն չունեք կիսելու, գիտեմ, սակա յն մեր հե րոս տղ шներին ամուր գրկեք, խնդր ում եմ

Աղբյուրը https://arm-news.ru/2021/04/01/%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%a5-%d5%9d-%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%a4%d5%ab-%d5%ab%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%be%d5%ab%d5%b9-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d5%9e%d6%82/?fbclid=IwAR0H7_SpZ6p-08yTqRsF1rEwydhrm0Qroepv9m16wLpafe1ZcKNIrxHClKA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *