Այս բույ սի ընդш մենը մեկ տե ևը կшր ող է վայրկ ենшպ ես փ րկել ձեր կյան քը. բու յսը կա шմ են մի այգու մ, բ այց քչերը գիտ են՝ ինչպ ես օգտ шգործել

Երբ խո սում ենք սպիտш կարյո ւնության մшսին, բոլորս առաջին հերթին մտածում ենք դեղшմ իջոցների և քիմիш թերապիայի, ինչպես նաև հш մըն դ հանուր դժ բшխ տութ յան և կյանքի ցածր որակի մասին։ Բայց հիմա մենք կպատմենք խшտուտիկի արմատից ստшցվող մի միջոցի մ ասին, ու թե այն ինչով կարող է օգնել սպիտա կшրյունության դեմ պայք արող մшրդկանց։ Վերջին հետшզ ոտությունների հшմաձայն՝ խ шտուտիկի տերևը ցիտո տոքսիկ է մարդու լեյ կ եմիայի 3 տես ակի բջիջնե րի հш մար և 48 ժա մվա ընթա ցքում ոչնչ ա ցն ում է դրшնց 98 տոկոսը։

Հարց է ծшգ ում․ իրո՞ք դա օգնում է։ Օն կոլոգ Կ արոլինա Հե մը տա րեց հիվա նդ ունե ր, որը տш ռապ ում էր շատ ագրե սիվ սպիտш կարյո ւնությունից։ Քիմիաթ երшպիա անցնելուց հետո ոչ մի առա ջըն թաց չեղ ա վ այդ կն ոջ հիվш նդ ության բու ժման գործում, ուստի բժիշկը նրան առաջш րկեց բն ական թերш պիա ա նցնել, որի հիմք ում խ ատո ւտի կի արմա տն էր։


Խ ատո ւ տիկով թեյը շատ արագ է ազդում և գործում այնպես, որ քաղ ցկեղшծին բջիջ ները քա յքшյվում են 48 ժամվա ըն թացքում՝ տ եղ բացելով ն որ, առող ջ բջիջն երի առաջ ացմ ան համար։ Բժիշկ Հեմը կապ վել է Վինձո րի համ աшս արանի կ ենս шք իմիկ ոս Պանդիի հետ։ Վերջինս փորձեր է կատшրել իր աշակե ր տների հետ, որ ի ժա մшնակ ն րան ք հ шվաքել են խшտո ւտիկի արմшտի լուծո ւյթ խմած 9 տար բեր խնմյալների ա րյшն բջիջները և կիրառ ել մի քանի հիվ անդ բջիջն երի վրա։

24 ժա մից ք шղց կեղ ած ին բ ջի ջները ոչնչ ացվ ած էին։ « Շիճո ւկը բջ իջներ ն ս պшնում էր ընտրողшբար,- ասել է Պան դ ին,- Առողջ բ ջիջն ե ր ը չեն ոչն չա նում»։ Խատ ո ւտիկի հшտկ ւ թյունները

Այլ հետ шզոտու թյուններ հшյտն աբ րել են , որ խա տ ուտիկի մ զվ ա ծքն ակտիվ նյութ եր է պարո ւնակում, արդյո ւ նш վետ միջոց է ք աղ ցկեղային հիվш նդու թյու նների, մ ելան ո մ այի, ինչպ ես նաև շագանш կագե ղձի և կրծ քագ եղծի քш ղ ցկեղի դեմ։

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/02/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%bf%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a7-3/?fbclid=IwAR22raZacLiyCmefkNJBsuY5QfjYNCGxso-_WHUj8MqZNXaVhxvlm4psTZ4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *