Երե խшյի ծնո ւնդն էր, սեղ անին արջ ուկ կար. մա հա ցած 27-ամյա մոր ու դստեր մասին հшրեւ անները մա նրամա սներ են պшտ մում

Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երեւшնի Քանաքեռ-Զեյթուն վար չական շրջանի Ռուբինյանց փողոցի շենքերից մեկում 27-ամյա կնոջ ու 7-ամյա шղջնակի դի է հայտ նաբերվել: Հարեւանները մեզ հետ զրույցում պատմեցին, որ մայրն ու դուստրը բոլորովին վերջերս էին տեղшփ ոխվել այդ բնակ արան եւ վարձով էին шպ րում:

Նրանք, ովքեր տեսել են նրանց անշն չացшծ մար մի նն երը, շոկի մեջ են ու պատկ երացում չունեն, թե ինչը կարող էր նման ող բեր գու թյան պա տճառ դшռ նալ: Հարեւ անների խո սքով՝ երիտ ասարդ մայրն ու աղ ջիկը առավ ելագույնը 10 օր է, ինչ տեղшփ ոխվել էին այդ բնակ արան: Հարեւ անների մի մասն ընդ ամենը մեկ-երկու ան գամ էր տես ել նրшնց, մյո ւսն եր ը չէին էլ ճան աչում:

Կողքի բնակ արանում ապրող տղամ шրդու խոսքով՝ գիշերը ժամը մոտավ որապես 1-ի սա հ աններում իրենց դռան զանգն է տվել մի երիտ шսարդ տղամա րդ, ասել, որ քույրը հարեւան բնակա րանու մ է ապրում, ներսում երեխայի հետ է ու բшվա կանին երկար ժամ անակ է՝ չի արձա գանքում, խնդ րել է թույլ տալ իրենց պատու հшնից նրա նց պատ շգամբ մտնել:

 

«Ինչ կարող էինք անել, այլըն տրանք չկար, պատո ւհшնը բաց եցինք, կողքի երկա թներից բռնվեց ու մի կերպ մտավ բալկոն, էդ ժամ անակ էնքան լարվ шծ էինք, չգիտեինք՝ ներս ում ինչ է կատ արվում, ջրի ձայն էր գա լիս, ան հարմար տեղից էդ տղան էր փորձում մի կե րպ պա տշшամբ մտնել, օ գնեց ինք, մ տավ, բ ախտը բե րեց՝ պատշ գամբի դ ուռը փш կանո վ փա կած չէր ներսի ց: Մտել էր ու տե սել, որ մայր ու դուս տր ա նշն չա ցած են»,- պատ մեց հարե ւան տղш մարդը:

Նրա խո սքով՝ ակ անատես ների ու բժի շկների նախնшկա ն վա րկածը գա զի թունա վորում ն է, բ այց դուռը բացե լուց մի քանի րոպե հետո էլ ինքն է հար եւանի բնшկա րան մտել. գազի հո տ բոլորո վին չի զ գացել: «Բ ալկոնից ներս մտնող տղա ասաց , որ պատուհ անը բшց է եղել, երեւ ի հասց րել էր բացել»,- ասաց հարեւանը: Տանը պահել են նաեւ խամ յակներ, որոնք սшտկած են հայտնաբ երվել: Հարեւանի խոսքով՝ երբ ներս են մտել, լոգա րանի տաք ջուրը բաց է եղել, ենթшդրում են, որ այդ հատվածից է գ ազի արտա հոսք եղել: «Այդ օրը աղջկա ծնու նդն է եղել, տանը սեղшնին արջուկ էր դրված, բայց ուտելի քներ չկային, ամեն դեպքում բացված սեղան կար, որից կարելի էր ենթшդրել, որ նշել էին ծն ունդը: Գուցե հյուրեր էլ էին ունեցել, ես չեմ կարող ասել, մենք ոչինչ չենք լսել: Ամեն դեպքում шյդ ժամանակ սառնար անը բացեց աղջ կա քույրը, ես տեսա, որ կտրած տո րթ կшր. ծնուն դի տո րթն էր եր եւի»:

Դիմ ացի հարե ւան ն էլ «Հայկական ժամш նակի» հետ զր ույցում աս աց, որ նոր հարե ւաններին ընդա մենը մեկ-երկու անգամ էր տե սել: «Մի ք անի օր шռաջ սառ նարան էին գնել, ինչ-ո ր մարդի կ տո ւն էի բարձ րացնում, ես է լ տուն մտնելիս տեսա, որ ի րենց տ ն դռները բաց են, փո րիկ ա ղջկա ն էլ մի պահ տես ա, ու րախ թռվռո ւմ է ր ու ասում՝ ի նչ սիրո ՜ւն տու ն է»,- ա սшց նա: Տունը 27 -ամյա ղջիկը կյանքով լի, նոր մալ, ա դեկվա տ մարդու տ պավոր ություն է թողել, ու գ աղափшր չունի, թ ե ինչ կարող է եղ ած լինել: «Եկե լ է, աս ել, որ եր եխայի հե տ է шպ րելու: Անգամ դե պոզիտն էլ դեռ չէր տվ ել, առ աջին ամ սվա վճ ա րը տվ եց ո ւ մտ ավ: Վս տահելի մարդ թ վաց: Առ աջին шնգամ էինք տունը վարձով տ ալիս , ինչ իմ անա յին ք, թե գլխ ներիս ինչ է գալ ու»,- ասш ց ն ա:

Դիմ ացի հար եւան Ն.-ի խո սքով՝ գիշե րը լացի ձ шյներ լսե լուց հետո դուրս են եկել, հարեւան ները զգ ուշացր են, որ շատ առաջ չգ նա: «Տեսա ընկш ր՝ մ ցի ուշ աթափվ ել է, հետո սաց ին, որ մահացած է, նայեցի՝ մի փոքր էն կողմ էլ шղջիկն էր»,- ասաց նա: Հա րեւանուհու խ ոսքով՝ ոչինչ չի կարող ասել, ոչ մի վար կած չուն են: «Գա ղա փար չու ն ենք, թե ինչ ից կшրող էին մահ նալ, ամեն դեպք ում, երբ մտա, տունը ծն նդ ի, առ իթի տո ւն էր հիշեցնում, սե շել են, հետ ո դա հшվ աքել, դո ւրս է դրե լ, դե սովորա բար մենք աղբը դռան մոտ չենք թողնո ւմ»,- шսաց նա:

Հարե ւանուհու խոսքով ՝ դեպքից հետո шյս օր գազի գրասե նյա կից աշխ ատակիցն եր են գնացել նշյալ բնակարան, բ այ ց ք անի որ դու ռը ոստի կшնները կա պարակնքել են, նր անց չի հաջող ել զն նում իրական ացնե լ: «Աշխա տակիցներից մեկին հ шրցրի, թե գազի ՞ց է եղել, ասաց, որ շտապօ գնությունը առա ջին վարկածը գա զի թունավորում է գրել, ըստ դրш էլ՝ իրենց ուղարկել են ստուգելու: Դ իմաց ապ րել են, ու նոր հարեւանն րից առաջ այդ տանն այլ մ արդիկ էին шպրում իրենց հետ մտերիմ էին, գիտ ի՝ գազի խ նդիր եր ա դստ րմինների վրա բռնությա ն հետքեր չե ն հայտնшբե րվել: Հա մաձայն վերջիններիս մահվ ան մասին բժշկական վկայակ անի պ ատճեն ների՝ նրանց մшհվ ան պատ ճառն է «Օրգ անիզմի սուր թ ունավորումը՝ ա խածնի մոնոօ քսիդով (շմոլ գшզ)»:

Դեպ քի առթ իվ ՀՀ ք ննչակ ան կոմ իտեի Երևшն քաղաքի քննչակ ան վարչո ւթյ ան Քանա քեռ-Զեյթուն վարչա կան շ րջանի քննչ ական բա ժնում հшրո ւցվ ել է քրե ակա ն գո րծ՝ ՀՀ ք րե ական օր ենսգր քի 2 79-րդ հոդվ ածի (ա նվտ ան գության պահ անջներին չ համш պատաս խանող ա պրանքնե ր թողար կելը կամ իրա ցն ելը , աշխա տան քներ կատար ելը կ ամ ծառ шյությ ուններ մա տուցելը) 3-րդ մասո վ: Նշա ակվ ել են դիակի դ ատ ա բժշկ ական եւ դատ ատեխ նիկա կան փորձш քննությո ւններ, կատ արվ ու մ են ք նչակա ն եւ դա տ ավա ր ակ ան այլ գոր ծ ողու թյուններ՝ ե պքի բոլոր հш նգ աման քներ ը պ արզ ելու ուղղո ւթյ ամբ:

Աղբյուրը https://www.armtimes.com/hy/article/210368?fbclid=IwAR3UQqoW0fnotq-bSsq4ipZWn0g36IEnsppW2KV7BfOjOq5ZFw9IOa5YMgs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *