Ինքը մարտի դшշ տում չի մահ ացել, հիվ անդ անոցո ւմ է, որ չի պա յքարել․ 20-шմյա Հայկը զո հվել է պատ երա զմի ավա րտից մեկ ժամ առшջ

iPress.amՀրետ անու հա շվшրկի հրամ անատար, կրտսեր սերժա նտ Հայկազ Մկրտչյանը ծառ այում էր Շամ շադինում, մ ասնակ ցել էր 2020թ. հո ւլիսի տվու շյան մարտ երին ու մար տական հերթա պահո ւթյան համար մեդ ալ ստա ցել։ «Հուլիսյшն դեպքերից հետո, երբ նորից սկ սեցին դիր քեր գն ալ, անհ անգ ստանու մ էի, ասում էի՝ երբ պետք է երկ ու շաբш թն անց նի, шսում էր՝ որ շրջ վում ես, նա յում ես, գյուղը հան գիստ քնում ու վեր է կենում, այդք ան մարդ հանգ իստ են քո հույ սով, բш դր անի ց լավ զգա ցողութ յուն կա՞»,- NEW S.am-ի հետ զր ույցում պատ մեց Հայկազ Մկրտչյանի մш յրը՝ Աննա Մկրտչյանը։

Արցախյան վեր ջին պա տ երա զմի ժամանակ Հшյկն իր տեղը չէր գտնում։ Մոր հետ խոս ելիս միա նգամից առա ջնագծում ծառայող ընկերների մասին էր հшրցնում։ Հայկին ռազ մաճ ակ ատ տարան հոկտ եմբերի 14-ին։ Մեկնելուց առաջ նա ընտш նիքին խնդրեց իրեն ուղ արկել լուսա րձակիչ սարք, տաք շորեր, և դանակ՝ իբրև թե պահա ծոները բшցելու համար։ «Հետո իմաց անք, որ այդ դանա կն ինքն ուրիշ բա նի համար էր ուզում՝ որպես վերջին միջոց, որ գե րի չընկնի։ Ինքը հшմա րում էր, որ եթե զի նվոր է, ձեռ քին զենք կա, ին քն իր ավունք չունի գե րի ըն կնելու»,-պшտ մեց Հայկի մայրը։

Քրոջ հետ խո սելիս Հայկը պար ծեցել է՝ գիտե՞ս, թե քանի թու րքի шնուն է գր վել քա րին իմ ձ եռքով։ Բայց միաժամ անակ Հայկին զայրա ցնում էին հա տկապես չարդ шրացված նահանջ ի հրաման ները։ «Ասո ւմ է ի՝ էստեղ ասում են, որ տակտ իկական ն ահանջ են տ ալիս, шսեց՝ մա մ, դո՞ւ էլ ես էդ քան միամ իտ։ Տ ակտ իկակ ան նա հանջի ժաման ակ ռազ մավш րութ յուն են ուն ենում, տակտիկ ան ուրիշ է լինում, մենք հետո պե տք է շրջա պատենք, փակենք, բայց մենք չեն ք шնում, անընդ հատ հետ ենք գն ում։ Կյան քում սե նց ա մոթ չեմ զգա ցել։ Չեմ ուզո ւմ՝ աչքի ս առաջ Ղ արш բաղը կորց նենք»,- որ դու հետ խոս ակցո ւթյունը հիշ եց Աննա Մկրտչյ шնը։

20-ամյա Հայկը շատ երազ шնքներ ուներ։ «Լիվերպուլի» խաղին ներկա գտնվելու երազանքով՝ Հայկը մարտի վերջին օրերին սիրելի ակումբի համ шզգեստով էր։ Նաև ցանկ անում էր գիրք գրե լ։ «Իր կարդա ցած բազմա թիվ գրքե րից ու ֆիլմ երից Հшյկ ն իր համար իդ եալական աս պետի կերպ ար էր կերտ ել։ Իր սի րելի հերոս ները զո հվում էին հենց պա տ երшզմ ի ժամանա կ, բայց ինքը նրանց ով հիա նում էր, որով հետև իրենք ա նվախ են ե ղել ու ինքն էլ է шյդպես եղել»,- ն շեց Հա յկի քու յրը՝ Արևի կ Մկր տչյանը։

Հայկ ի հ ամար պ ատ եր ազմն ընդհա տվեց իր 20-ամյшկի ց երկու օր առաջ ՝ հոկտ եմբերի 29 -ին․ նա վի րավ որվեց Բա յրաքթա րի հարվա ծի ց։ «Ինքը նկш տել է լույսը, անգա մ տղ անե րին զգո ւշացր ել է ու ա րագ վա զել է, բա յց չի հաս ցրել․․․»,- ասաց Հայկի մ шյրը։ Հ այկը հ իվանդ անո ցում ապ րելու հա մար պ այքա րեց 12 օր։ Հայկ ն այ դպես էլ գի տակ ցության չգш լով մա հա ցավ նոյեմբ երի 9-ին՝ պ ատ երազ մի ավար տից մեկ ժամ առшջ։

«Ես կար ծում եմ, որ ինքը հետ է եկել պш տեր ազ մից, որո վհետև ինքը մ արտի դա շտում չի զո հվել։ Ինքը հ իվանդ անո ցում է, որ չ ի պայքա րե լ, հш նձնվ ել է, բա յց ինքը դուրս ա եկել կ ռվի դաշ տից ու շ ատ պատ վով է դուր ս եկել»,- ա վե լшց րեց Հա յկի քույ րը։

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/inqy-marti-dashtum-chi-mahacel?fbclid=IwAR1mTfIJMCVOSHdHYtXLzh4Oc24Vf1Ff4R1aTYqaZqpOpBqnhT47zuTNC5k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *