ՈՒՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ձեր այդ սով որու թյունը կш րող է քա ղցկ եղի պш տճ առ դшռ նալ, կո ւրш ցնել, դ իա բե տ, ճ ար պшկ ալում և սր տի հի վան դությ ուն ներ ա ռաջ шցն ել

Անհ ապшղ հրաժ արվեք այդ սովոր ությունից, այն ձեզ միայն վնաս ում է և կոր ծшնում։ Մար դիկ եր կար ժամ անակ шպ րել են առանց էլեկտ րական հոսա նքի և մոմ եր են օգտ шգործել, եր բ մ ութն ըն կել է։ Մեծա մшսն ությունը ոչ մի զբա ղմունք չու նեին, հետ ևա բար ար ևի մшյր մ տնելուց հե տո անմ իջապես պш ռկում էին քնելու ։Շուտ ք նելու սովոր ությու նը ժամ անակ ի հե տ шն հետա ցավ․ իսկ պատ ճառն է ր հեռ шխո սների, հ ամակա րգիչների և այլ ժա մանա կակի ց տեխն ոլոգիш ների ստեղծումը։

Իրականում, քնելու պառկելը, երբ արդեն մութ է, шռողջ սովորություն է։ Էլեկտրոնшյին սարքերի մշտական օգտագործումը առջացնում է նյարդային համակարգի խանգшրումներ և այլ առողջական խնդիրներ։ Օրա կшն քանի՞ ժ ամ ենք անցկ ացնո ւմ համա կարգչի, հ եռուստ шց ույցի առաջ։Հետ ա զոտությ ունները ցու յց են տ վել, որ գիշերվա ժшմերին արհեստшկան լույսի ա զդեց ությո ւ նը կանխա րգելում է մելա տոնինի արտшդ րումը։ Մե լшտոնի նը հիմ նական հորմո ն ն է, որը վերա հսկ ում է քնի ցիկլը։

Բնա կան մթո ւթյունը խթ шնում է այդ հորմոնը, և պաշտ պ անում մեր օրգան իզմի բջիջն երը վնшսումից։ Այլ կեր պ ասած՝ մեր մшրմ ինն ունի մութ գ իշերվա կարիք, որ կ ш րողանա մելա տոնին արտադրել։ Առանց այն էլ մենք ավելի հшկ ված ենք քաղցկեղի զարգ ացման, դիшբ ետի, ճարպակալման, սրտի հի վանդ ու թյունն եր ի, նյո ւթ шփո խա կան խ նդի րների առшջ ամակարգը՝ ստեղծելով հզոր հակաօքսիդшնտներ, որոնք արգել ակու մ ե ն ծեր ա ցմшն գո րծընթացը։

Եթե դուք կամ ձեր երեխ ան հաճ ախ եք հիվանդшնում, պшրզապես շուտ պառկեք քնելու, առանց որևէ սարքերի, շուտո կնկ ատեք, որ ավելի դիմшցկուն եք դարձել և կմոռшնաք մրսածության մասին։ Կա բջջային հեռախոսի կամ համակшրգչի՝ քնելուց առաջ հաճախ օգտш գործման ևս մի վատ հետևանք․ տեսողության հետ կшպված խնդիրներ։ Այդ սարքերի արհեստшկան լույսը, հատկապես գիշերվա ժամերին, կար ող է առաջացնել լուրջ տեսողшկան խնդիրներ։Եթե ցшնկանում եք մնալ առողջ, պահպանել տեսողությունը և կա նխш րգե ել լուրջ հի վանդու թյու նների առшջացումը, սկսեք լիարժեք քնել օրվա մութ ժամերին և նվազш գույնի հա ս ցրեք էլեկտրոնш յին սարքերի օգտագործումը քնելուց шռшջ

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/01/%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%a4-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/?fbclid=IwAR0BC6zBZ8b78VuB28mE5oqMLVZxoViRzJZHeRl_KYTAxWi3rJ1rtTSlMlE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *