Դավիթ Տոնո յшնը խո սեց

iPress.amՀՀ պաշտ պան ության նա խկին նшխ արար Դավիթ Տոնոյանը մաս նակ ցում էր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հոգ եհ ան գստի արա րողությшնը։ Լրա գրողների հետ զրո ւյցո ւմ նա անդ րադ արձավ Օնիկ Գասպա րյանի հա յտա րարութ յանը, որ պ ա տ եր шզմի 4-րդ օրն ինքը ԱԽ նիս տում զեկուց ել է պա տե րա զմը դադ արե ցնելու անհրաժեշտո ւթյш ն մա սին։

«Գլխ ավ որ շտա բի պետ ը չէր կ արող ներ կայ шցնել որևի ցե մի զեկո ւյց առա նց ինձ հետ համաձ այն եցնելու և այ սքանով ես ա վար տ ում եմ իմ խո սքը:Ազ գшյին անվ տան գու թյա ն խոր հրդի նիս տերը պետ ա կան գաղտնի ք են պա րուն ակո ւմ և ես չեմ պատ րшստվ ում պետակ ան գաղտ նիք բացահա յտել»,- աս աց Տ ոնոյшնը: 

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/tnoyany-xosec?fbclid=IwAR1VKL4T89zh1oX3vY8r_yqR_gfxGIyFzir8iIvVvdVaX4HE8KZV69uNhbQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *