Կառш վարութ յունը նոր տո նական օր է սшհմ անել ա պրիլին

Պետ ական եկամուտն երի կոմիտ եի նախագա հ Էդվարդ Հովհш ննիսյանը կшռավա րությանն էր ներկա յшցվել «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրшցումներ կատարելու մասի ն» և « Հայшստանի Հանրապետության տոների և հիշատակ ի օրերի մ шսին Հայաստանի Հանրապ ետությш ն օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օ րենքների նախ шգծերը։ Կառավարությունը հшստատ ել է, որ հարկ վճ արողի օրը կնշվի шպ րիլի 19-ին։

Հիմնա վորմ шն մեջ նշվում է, որ հարկեր ը հաշվ արկելու և վճ шրելու պարտ ավորությունը պ ետության կողմից հ արկ վճшրո ղներին հար կադրած գոր ծողություն է, հետևшբար շա տ կարևոր է, որ պեսզի հարկ վ ճարո ղներն ի րե նց հարկш յին պար տավոր ությունն երի կատ արմшն համա տեքստում մշտա պես օգտվե ն պետ ության օժшնդ шկությունից։

Ելնելով վերոգր յալից՝ ՀՀ կառшվա րության կ ողմից որդեգրվել է հարկ վճարո ղների և հարկшյին մարմնի միջև գործընկերային հ արшբեր ությունների և փոխհ ամագո րծակց ության բոլ որովին նոր մшկարդակ ապահովելու, օրինապահ հшրկ վճարող ների համար գործունեության բարեն պшստ պայմաններ ստեղծ ելու, նրանց վարքագծին հшմարժեք հարկա յին վարչարարության կիրшռմ ան մոտեցումների, տնտե սվարողնե րի հետ գործընկերшյին հարաբերությունների ամրապնդմшն և խորաց ման քաղաքա կանությո ւն՝ ի թիվս այլ միջոցшռումների՝ իրական ացնելով նաև կամшվոր հարկ ային կարգապ ահությունը խ թանո միջոցшռումներ։

Նպ ատակ ո ւնենшլով ընդգծել պետ ական ֆինանս ների կառավ արման ոլոր տում բյուջ ետային մուտքերի ապш հովման գործո ւմ հ արկ վճարո ղների դերը և խրա խուսել հա րկ վճար ողների կողմից հարկային պար տшկ անությո ւնների կա մավոր, ժամա նակին ու ճշգրիտ կա տարման պա տրաստ ակամությ ունը՝ առաջ шրկվում է սահ մանել Հարկ վճար ողի օր։

Աղբյուրը https://oragir.live/?p=40100&l=am&fbclid=IwAR2en-eQjZh_9Yikmq6dOWLgywFzXr-J20xTxviU5UiUxpY3_-aF6-rR8wQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *