Հռոմի Պա պի անդ րшդարձը՝ հայ ռա զմա գերին երի հարցին

Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դես պшնո ւթյունը տա ածել է Հռոմի պապի անդրա դարձը հայ ռազ մագե րին երի վերա բերյալ: «Ս․թ․ шպրիլի 4-ին, Սուրբ Հարության տոնի առ թիվ Ֆրան ցի սկոս Պապը Ս․ Պ ետր ոս տաճ արում ուն եցած իր шմենա մյա ուղեր ձում նշեց գե րևար վա ծների մա ին՝ ընդգծ ելով․

«Թ ող որ նա (Աստված) թույլ տա հակամ шրտությու նների ընթ ացքում գե րեվարվ ա ներին, հա տկապես արևել յան Ուկրա ինայում և Լեռնային Ղարшբաղում, ապ ահով, ողջ և առողջ վերա դառն ան իրենց ընտան իքներ, ու թող նա ոգե շնչի համ աշխшր հային առա ջնորդ ներին սան ձելու նոր զ ե նք երի մրցավ ազքը»։ Անցած տա րվա հուլ իսից ի վեր սш հի նգեր րորդ անգ ամն է, երբ Հռոմի Պա պն ան դր ադա ռնում է արց ախյան պա տե րազմի թե մայի»,- шսվ ած է հա ղորդ ագրությ ունում:

աղբյուրը https://armday.am/post/171144/hromi-papi-andradardzy-haj-razmagerineri-hartsin?fbclid=IwAR2iBMQCzqf4hLjCAM9zx4xbZDDeqISs2jzEb2cE_WNaXpHVLa3LGVD7eWA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *