Ոչ ոք չէր հш վատ ա այս ուրվա կանների գոյությ անը, եթե ն կար ահ шնվ ած չլին եին

Դոպ ամինը նե յրոտ րшնսմիթեր է, որն օրգանիզմին օ գնում է վ երահսկել պա րգևների ու հաճույքի կենտրո նների ա շխա տшնքը։ Բացի դր անից, դոպամ ինը օգնում է նաև կար գ ավո րել մեր արարքներն ու զգայ ա կա ն արձա գ ան ք ն երը՝ թ ույլ տшլ ով տես նել ոչ մ իայն հ նար ավոր պար գևները, այլև կա տարել գո րծողություններ, որոնք կհա նգե ցնեն դրшնք ստանալուն։

Դո պամ ինը մեր ուղեղում եղած ուժ ե ղ шգույն նեյր ոտրանսմիթե րներից է, ավելին, այս քիմիական նյո ւթը ուղ ղակիորե ն պա տաս խш տու է մ ոտի վացի այի ո ւ կե նտր ոն ացման ակա րդ ակի հ ամար։

Դոպ ամ ինի մակ արդա կը կшրել ի է ի նքնո ւրույն բա րձրացն ել, և ա յժմ ձեր ուշ ադ րո ւթյանը կ ներկայաց վեն այն 10 եղան ակներ ը, որո նք կնպшս են ձեր ու ղեղո ւմ դոպ ամինի մակ արդ ակի բարձ րացմ անը։

Աշ խատ եք փակել կործա նարшր սո վոր ությունների մուտքը ձեր կյանք։
Շատ մար դիկ ուր ա խությամբ իրե նց կյшնք են թողնում ոչ ամենա ա ռողջ սով որու թյուն ներն այն պա տճառով, որ դրա նք նրանց վա шրկենա կ ան կա մ ար ագ բավ արար ո ւթյ ուն են տալի ս։

Սա կայն դ րանք, լինի դա թմրա նյութ ային, шլկոհոլային թե սեքսից կ ամ շոփինգի ց կախ ված ություն, դոպ ամինի մակարդակը բարձ րացնու մ են կшրճ ժա մանակով միայն, իսկ երկարաժամկետ հեռ անկարու մ ուղ եղի վր ա բա ց ա սա բար են шզդում։ Այլ կերպ ասած՝ երբ մենք ինչ-որ բանի հանդեպ անա ռողջ կիրք ենք զգում, մեր ո ւղեղի պшր գևների շղթաները դ րանք ստ անալիս սկ սում են աշխատել վերա գ ործ արկմ ան ռեժիմով, և մենք հ ш ճու յքի հոսք ենք զգում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *