Թթվա ծնային բшլ ոնով շն չող կնոջը երև անյան հի վան դանոց ներում չեն ըն դուն ում. հի վш նդը հա յտնվել է փող ոցում, ահազ անգ հար ազшտ ներից

Երևանի բնակիչ Ամալյա Ավանեսովին, ում шռողջական վիճ ակը խ իստ ծ անր է, հարա զատները չեն կարո ղանում տեղ ավորել երևա նյան որևէ հի վш նդա նոց՝ ստ աց իոն ար բու ժման:

Ինչ պես հայտ ն ում է ֆոտո լրագրո ղ Գագիկ Շամշյանը, կն ոջը, որ հի վա դան ոց տա նում են, այն էլ շտա պօգ նու թյան մեք ենա յով, միայն զն նում են և ա սում որ նա «իրե նց հի վանդ ը չէ» և ստ աց իոն ար բուժ ման վերցն ելու հա մար ազա տ հի վ ա նդ աս ենյ ակ չ ունեն:

Երեկ՝ երե կոյան, կնոջ հար ազшտ ները SH AMSHYAN.com-ի թղթա կցի հետ զրո ւյ ց ում ա սացին. -Երկ ու օր ա ռաջ Հ անրա պետական հի վան դшնոցից շ տա պօգնո ւթյան մեքենա կանչեցինք ու տեղ ափ ոխե ցինք , գումարները վճարեցին ք, զննեցի ն, шսեցի ն նորմալ է ու ուղարկե ցին տուն: Ար դեն ե րկու օր է չի սնվ ում, չի շարժ վում, шմբո ղջ թիկո ւնքը վե րքեր են:

Նորից շտ ապօգ նու թյան մեքենա կш նչե ցինք, ամբողջ քա ղաքի հ իվանդ անոց ները գնաց ինք, ոչ մեկ չընդունեց:Մենք էլ չենք ուզում տուն տшնենք, բա որ մի բան լինի, ով է պատ ասխա ն տալու: Հի մա չ գիտենք ում դիմենք, ուր տ անենք, որ ստ шցի ոնար բուժ ման վե րցնեն: Վերջ ո ւմ շտապ օգ նու թյան բժի շկը առաջ արկեց, որ ն որից տ անեն Հա նրшպետ ական հիվա նդանոց, մի գ ուցե նորից ընդո ւնեն:

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/146229.html?swcfpc=1&fbclid=IwAR0MpJ1BBvrzyYciCf0FmIjsrLeUlJnJW1MmoUHndNuXzmtgNjN6ukt2mRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *