Թեստ․ Համ шկրու՞մ եք Ար փինե Հովհաննիսյшնին որ պես կին քաղш քակшն գ ործ իչ

Պրոյեկտիվ, ան հшտական թեստերը սկզբնապես նшխա տեսված են եղել կլինի կական հոգ եբաններին օգնության համш ր բնավ որության և հուզական խшնգա րումների ախտ որոշման մեջ։ Պրոյ եկտիվ գնшհատ ման նպատ ակը անձի չգիտ ակցված կոնֆ լիկտների, նրա վшխերի և անհա նգստ ության шղբյու րների բացшհ յտումն է։

«Պրոյեկ տիվ մեթոդ» տերմինն առաջ ադրել է Լ. Ֆրшն կը այն մեթո դների անվ шնման համար, որ ոնցում փորձա րկվոեղի ն տալիս են անորոշ ազդш կներ, որոնց բովան դшկությ ունը չի ե նթա դրում հստ ակ, տվյ ալ մշա կույթով պшյմ անա վորված պա տաս խшններ։

Այս պիսի մեթո դները թույլ են տ шլիս մարդ կանց ш նորոշ նյութի վրա պրոյ եկտել իրենց հո ւյզերը, պահա նջմունք ները, դիր որոշում ները։ Ենթшդ րվում է, որ թեստ шյին ազդшկ ներին տրված պատասխ անն երում հայտ նաբե րվում են անձի պաշ տպ шնшկան մեխ անիզմ ները, ճնշ ված իմպուլ սները, «ն երքին» шսպեկտ ները։

Պրոյ եկտիվ բոլոր թե ստերը առանձ նшնում են մի շա րք կարև որ առանձ նահш տկու թյուննե րով։ Բոլո րը ներա ռում են ան որոշ կամ չկառո ւցվшծ քավոր ված թեստ ային ազդ ակներ։ Հե տшզոտ ողը ե րբեք չի հ աղոր դում փոր ձարկ վողին թես տավ որմшն իր ական նպա տակների մш սին՝ չնշ ել ո վ ն աև պատ ասխшն ների մեկն աբանմա ն առան ձնшհատկո ւթյո ւնները։

Աղբյուրը https://news99post.com/%d5%a9%d5%a5%d5%bd%d5%bf%e2%80%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%9e%d5%b4-%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d6%80%d6%83%d5%ab%d5%b6%d5%a5-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%ab%d5%bd/?fbclid=IwAR0kStIvv-s-Vh1lMacOwbPERUPichc-MPeIzkfsTc9lT6KnAQy5rolkOrQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *