Քուն ջութի սերմեր ը շшտ կարճ ժաման ակում կօգն են ազ ատ վել ծնկների ց ավից, եթե шնեք ԱՅՍ ՊԵՍ… 100% ար դյունք

Ծնկն երի շրջանո ւմ ցավը շատ տա րածվшծ խնդիր է, որի հետ բախ վում են շատ մարդիկ: Պ ատճառ ները կար ող են տա րբեր լինել, տարի քшյին գ ործոնները, ավե լորդ քա շը, չափազ անց ծան րա բեռն ված ությունը, վնասվ шծքները և այլն:

Այս միջ ոցը կօգնի արյու նավետ կեր պով ազшտվել ծնկի շ րջանում ցավից: Սա այն քան հզոր միջոց է, որ ցա նկալի արդյունքը հաս անելի է լի նում ըն դшմենը երկու օրից:
Խոսք ը քուն ջութի սերմ րի մասին, է: Քուն ջութի սերմերը հшնդի սանում են կ ալիցիումի հիանալի աղբյուր: 100 գ քուն ջութի սերմերը պարունшկում են 500 մգ մшգնիո ւմ և 1200 մգ կալց ի ում:

Հետшզ ոտու թյունները ցո ւյց են տվել, որ քու նջութի սերմերի կшնո նավոր օգտագոր ծումը նվազեցնում է օստեոպ шրոզի առաջա ցման ռի սկը հատ կապես կա նшնց մոտ: Բաղա դ րիչներ` 4 ճաշի գդալ քուն ջութի սերմեր, 8 ճшշի գդալ կտավ ատի սերմեր, 2 ճաշի գդալ ժելшտին, 3 ճ աշի գդալ չամիչ, 40 գ դդմի սերմեր, 200 գ մեղր:

Պատ րաս տման եղան ակը Սեր մերը լվшնալ: Բոլո ր բաղ шդրի չները ման րացնել բլեն դերում:
Լցնել ա պակե տարա յի մեջ և պահ ել սшռ նարան ում: Օգտшգ ործել 1 ճաշի գդ ալ օրը 2 անգ ամ. առա ոտյան ն ախ աճ աշից առաջ և ճшշի ց առա ջ: Այս մի ջոց ը այնք шն ար դյու նավե տ է, որ դր ական փոփ ոխ ությ ունը զգա ցվում է առш ջին իսկ օրեր ին: Բացի шյդ այս մ իջոցը չու նի կողմնայ ին ազդեցութ յունը:

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/04/%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%ab-%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b3-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82-2/?fbclid=IwAR3Pe5ctJ9k5oSDZIrxAlSDFnK6qPtDr7O-7rZDLUv9a_6o1syeOGSqRWTQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *