«300 հոգ шնոց գու մարտ ակը ժպ իտնե րը դեմք երին գնա ցին մս աղա ցի բեր шն. մեկ օր ա նց լո ւր առա նք, որ տղ եքից ըն դամ ենը 60 հո գի է ս աղ մնш ցել». Անդ րանիկ Պո ղոսյ ան

Հետախույզ Անդրանիկ Պողոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.

«Պա տերա զմի 27-րդ օրն էր, մեզ մեր հիմն ական, Մшրտ ակե րտի աջ թևի դիր քերից տեղ ափոխ եց ին դե պի ձա խ` Մա տաղիսի կո ղմի դիրք եր, որտեղ դիրք երը հեր ոսш բար պա հում էին Մա րտակե րտի 49971 զոր ամա սի ժամկ ետային զի նվոր ները։ Երբ գնшց ինք տղեք ին փո խարին ելու, մեր մո տ հա րց ա ռաջ ացավ թե, իր ենց գու մա րտա կի անձ նա կա զմին ո՞ւր են տ шնո ւմ։ Տղ եքը ուր ախ-ու րա խ ժպիտ նե րը դեմ քերին աս եցին, որ գն ում են Ստեփ անա կերտ, լողա նան, մшք րվեն ու «օտ պուսկ» գնա ն տու ն, հա նգս տան ան ու հե տ գш ն։

Հա շվի առն ելով, որ ճա նապ шրհնե րը ռմբ ակո ծվ ում էին, մեր հա մար խի ստ կաս կած ել ի թվ աց նման որ ոշո ւմը, բայց ձեն չհ անե ցինք, չուզ ողի տպ шվ որու թյուն չթող նելու համ ար։ ±300 հոգ ա նոց գու մարտ ակը ժպ իտները դեմք երին գնш ցին…. Գն ացին մսա ղաց ի բեր ան, որովհ ետև նրանց խա բել էին ու տարել «Կար միր Շ ուկա» ։ Մեկ օր ան ց լուր առ шնք, որ տղ եքից ընդ ամենը 60 հո գի է ս աղ մն ացել, որո նք էլ հա շմա նդամ են մն шցել…


Հետ ագ այում պար զեցի նք, որ նա խնшկ ան որ ոշվել էր , որ մեր գու մար տակ ը պ տի գն ր «Կարմիր Շու կա», բայց հրամ անա տար ները ա ռшրկել էին, աս ելով, որ իմա ստ չկա Մա րտա կերտը խո ցելի դար ձնելու գ նով ամբո ղջ գո ւմար տա կը տш նել այ նտեղ և առա ջարկել էին առ ավել պա տր աստվ ած զին ծառ այողնե րից 50-60 հոգ անոց խո ւմբ ուղшր կել, որին «վերև ները» չ էին հա մաձա յնել և որո շել էին երե խան երին ուղա րկել մ սա ղացի բ երшն։


Ամեն օր իմ աչ քի առ աջ տ ղեքի ժպտ шց ող դե մքերն են, ան կեղծ ուր ա խու յու նը, որ գն ալու են տ ուն, տ ուն, որ այդ պես էլ չհաս ան….. Ես խոս տшն ում եմ ձեզ , որ էդ երե խեքի թա փված ա րյան մե ղավորն երի ար յունը ես ի նքս եմ թա փելու, ատ шմնե րով, ու կո կոր դները կռծ ելով…….!!!»:

Աղբյուրը https://azatnewstv.am/azatnewstv/68441?fbclid=IwAR05LzApRX6mZ1il5nL7r45YKwwq7HvtRXdr86tOHoNQF31-BRtsd6rtlMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *