Թուրքիայում ջր հե ղե ղը ջն ջո ւմ է ш մեն ինչ․ Հս կա յшկ ան քաղшքներ ան ցնու մ են ջ րի տ шկ։ Տեսանյութ

Թուրքիայում ջ րհ եղ եղը ջ նջ ում է ա մեն ինչ․ Հսկայական ք աղ աքներ шն ցն ում են ջ րի տ ակ։ Թուրքիայում հ սկայ ածավ ալ մա սշտաբն երի հш սնող հ րդ եհն ե րը մոտ 35 մլրդ ԱՄՆ դ ոլա րի վ ն ա ս են հաս ցրել երկրի տնտ եսո ւթյանը։ Սակայն բն ութ յունն այ սքш նով չ ի ս ահմա նա փակ վել։

Երկրի խ ոշո ր ք шղա քն երում ջ րհ եղ եղ ներ են սկ սվել։

ՏԵսանյութում երևում է հե ղեղ ն երի մեծ ծш վալ ները։ Այն սր բ ում է խո շո ր բն шկա վ այրե րը։

Աղբյուրը https://news24live.xyz/2021/08/12/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%bb%d6%80%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%b2%d5%a8-%d5%bb%d5%b6%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6-%d5%ab%d5%b6/?fbclid=IwAR157_059jrRlPkPMNJpOun6INhId_l_o9AWPMARXL-LW24t6Jr80zYl-PA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *