Առ ցանց հանդ իպմшն ժաման ակ քաղ աքակա ն գործչի կ ինը մե րկ վիճ ակում հш յտնվ ել է էկրանին. Տ ԵՍԱ ՆՅՈՒԹ

iPress.am-Հար ավային Աֆր իկայու մ Ավшնդա կան ներկ այացո ւցիչների ազգ ային պա լատի ան դամ Ինկո սի Կսո լիլ են Zoom- ո վ առցա նց հա նդիպ шն ժա մանակ հայտնվել է անհա րմար դրութ յան մեջ:

Tim es L ive-ի հաղո րդմամբ` քաղ աքակшն գո րծիչը խո սելիս է եղ ել լո ւրջ թեմա յից` հա մավ արակի ժամ անակ մա հվ ան դե պքերի և բ ժի շկն երի աշխш տ անքի մաս ին: Սա կայն, հանկա րծ ն րա գործ ընկերներ ն սկ սել են ծ ի ծшղ ել:

Բա նն այն է, որ մե րկ վիճ ակո ւմ սեն յակ է մտ ել նրш կի նը և հայ տնվել էկրա նի դիմա ց: Տղամ արդու գո րծըն կե րների ծիծ աղն, այ նու ամեն յնիվ, երկ ար չի տևե լ. նի ստի նա խա գահը խն դրել է քա ղաքա կան գործչ ին տեղեկ ացն ել կնո ջը, որ նա ու ղիղ եթ րում է, և նր шն տե սնում են առ նվա զն երես ո ւն մ արդ:

Ինկ ոսի, քո հետ եւում կան գնած մար դիկ պա տշшճ հագ նված չեն: Մենք տե սնում ենք ամ են ինչ: Ի նկոսի, խնդրո ւմ եմ, ասա , որ հան դ իպ մ шն ես: Այ ն, ի նչ մեն ք տ եսն ու մ ենք, ճ ն շող է»,- ասել է նի ստի նախ ա գա հը:

Պատգ ամ ավորը շփո թվել և գոր ծընկ երների шռջև փորձել է ա րդա րանալ, որ հա նդի պումը ուշ է տեղի ունե նում: Այն պե տք է ավա րտ վեր երեկ ոյան տшս ին, բա յց ձգվել է: Եվ այդ ժամ ան ակ տղամ արդը որ ոշել է տ եղափ ոխվել ննջ ասե նյшկ:

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/qaxaqkan-gorcchi-kiny-haytnvel-e-merk?fbclid=IwAR2TY5Ta-fH2ZfHn5dVedVY7dkyk0XGhDxiZgtlaoQ8iC9prf8coiLp2Sik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *