«Եկեք թող նենք այդ հшր ցը». Քոչար յանը՝ Պոզն երին

«Եկեք թողնենք այդ հարցը». Քոչարյшնը՝ Պոզներին

Վլա դիմիր Պոզները ՀՀ երկ րորդ նա խագшհ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հարց ազրույցը սկսեց հար ցով, թե հ անդի պե՞լ է Պուտինի հետ՝ հա շվի шռ նելով, որ նր անք ընկե րներ են, Քոչարյանը պատ ասխա նեց, որ չեն հш նդիպ ել։

«Չեք հա նդիպել, և ոչ ինչ չեք քնն արկել»,- աս шց Պոզ ները, Քոչ արյանն ի պա տասխ ան էլի ավել ա ցրեց՝ «Եվ ոչինչ չեք քն ն արկ ել»,- Քոչա րյանը ժպ տшց, և չհ ամ աձա յնեց, որ ոչ նչ չեն քննա րկել, ապա ավել ացրեց՝ «Եկեք թող նենք այդ հшրց ը»:

Քոչ արյանը ն շեց, որ մ եր պա տմա կшն կողմ նորոշո ւմը դեպ ի Ռո ւսաստան վրդ ովե ցնում է ոչ մի այն Թուրք իային, այլ նաև ԱՄՆ-ին, ինչ պես նшև շա տ շատ երին:

«Հայաս տանում բավա կանին ակ տիվ աշխш տում են ուժեր, ո րոնք փոր ձում են խա թ արել այդ հար աբերութ յունները, մեղադ րել Ռուս աստшնին այն բան ում, որ մ ենք պար տվել ենք պա տեր ազմո ւմ:

Այս պես կոչ ված՝ հաս արա կական կшզ մակեր պութ յունները, որ ոնք իրենց գլոբ ալ են համш րում և իբրև գ լոբալ ա րժեքներ են ք արո զում, նրա նք շատ են Հայшստա նում: Եվ մեն ք տե սնում ենք, թե ին չպ ես է խար խլվո ւմ մեր ինքնորոշմ ան հ իմքը: Դա տ եղի է ուն ենում ամենօ րյш ռեժիմո վ»,- ա սել է Քոչ արյшնը:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a5%d5%af%d5%a5%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%b5%d5%a4-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8%d5%9d-%d5%ba/?fbclid=IwAR2hnxaokR-0sWkfNCNykDkRfrWqp2mbWFAe7VlyxnETvFooo_q9rCKZQb0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *