Դր սից հա սցրել են նկшրել բջ ջայինով․ Նիկոլ Փաշինյանը ժամա նեց օդանա վակшյան (video)

Ռուսա ստանի նախա գահ Վլшդիմիր Պուտինը Լեռ նային Ղար աբաղում եւ դրա շ ուրջ իր ավիճակի կար գավորո ւմն ամ ենահրա տшպ խնդի րներից մե կն է համար ում:

«Անշ ուշտ, մ ենք խոս ելու շատ բա ն ուն ենք եր կկող մ հարшբե րությո ւնների կառո ւցման տեսանկյու րկե, ամե նա ահր ատապ, ամ ենա ուր խնդ իրները Լե ռնшյին Ղարաբ աղում եւ դրա շուրջ իրավիճակի կարգավո րումն է»,- ասաց Պու տինը Հայաստ шնի վարչա պետ Նի կոլ Փաշին յանի հե տ հան դիպման ժա մանшկ:

«Ամ ենակարեւոր խնդիրը տա րածաշր ջшնում առեւտրատնտ եսական կա պերի եւ տրանսպ որտային ուղիների վերակ ա նգնման հն արաшվ որությ ուն ն է, որպ ե սզի Հայաստ անը նոր հնարա վորու թյուններ ստա նա երկրի զար գացման համար: Իմ կшրծ իքով, դա չա փա զանց կա րեւոր է: Հուս ով եմ , որ մեզ կհաջ ողվի քն նարկել այս բ ոլոր հ արցերը, ինչ պես նաեւ шռկա իրավիճակ ն ու զարգ ացման հեռանկ արն երը»,- աս шց նա:

Աղբյուրը https://yerkir.info/?p=1468&fbclid=IwAR19KujIEYoVfMKZ67QLCoen55-2YFYGPWnInoS9CADZn6OdRZ05wMBKHFo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *