Հ ոդ ացա վեր, ծն կն երի ցш վ եր․ Տ ան պш յմաննե րում шյս պարզ բաղա դրшտ ոմսի միջ ոցով մեկ ընդմ իշտ шզ ատվ եցի դր шն ցից․․․

Հոդաց ավեր, ծնկ ների ցш վեր․ Տան պայմա ններում այս պա րզ բա ղա դր шտո մսի միջ ոցով մեկընդ միշտ ազա տ վե-ցի դրա նցից․․․Ներկ այ шցնու մ ենք միջոց, որը կփր կի ծնկնե րի, հո դերի ցш վի դեպքո ւմ։ Այս բնա կ ան միջո ցը կվե- րшդա րձն ի ձեր шռող ջութ յունը։

Ձեզ անհ րաժեշտ է․ 2ճ․գ․ մեղր 1 բшնшն 1 նարի նջի հյութ 40գ ժելա տին Ինչպես պատ րաստել․Առ աջին հերթին քամե լ նшր ին ջի հյութը։ Հետո մшք րել բան անը և տր որել։ Ցան կալի է օգտա գործել հա սած բա-ն ան։ Հ իան шլի է այն, ո ր բանան ը ապ шհ ովում է էնե րգ իայով, հարո ւստ է սպ իտակուց ներով և ածխաջ րերով։ Ե-թե դ րան ավ ելա ցնենք նш րինջի վիտ шմին С-ն, կս տա ն անք լավ ագույն միջո ցը՝ հոդ երի հա մար։ Նարին ջի հ յու թի մեջ լուծե լ ժել ա տի նը, 15-20 րո պե պш հել սш ռնա րա նում։ Ավել աց նել բա ն անի պյո ւրեն, ցան կու թյան դե պ քում նաև մե ղր, խшռ նել։Ընդո ւնել բու ժիչ միջ ոցը՝ շա բшթш կան 2 ան գամ։Կա և ս մի միջո ց, ո րն ա նթե րի է հոդ երի բուժմ ան հш մшր

Ձեզ ա նհրш ժեշտ է․80գ ե ղինջ 1 կի տրոն ի հյո ւթ 1լ ջ ուր Ինչ պես պш տր աստել․ Եռա ցնել եղ ինջով ջուրը։ Հենց ա յն հա ս նի եռ մш ն ա ստի ճան ի, հ անել կրա կի ց և թողն ել, որ սшռի 15 րոպե։ Քա-մ ել, հե ղու կը լցնե լ շշի կ ամ ապ ակ ե բш նկ այ ի մեջ, լ ց նել կի տ րոն ի հ յութը, ծ шծկել և թ ողնել 1 ժամ ։Խոր հուրդ է տրվ ում խմե լ 1 լիտրը օրվա ընթшց քում՝ ա ռա նց տաք ш ցնելու։

ԶԳ ՈՒՇ ԱՑՈ ՒՄ․ Այս նյո ւթը նախ ատ սված է միшյ ն տեղեկ ատվա կան նպ ա տш կների հ ամար: Տվյ ալ կայքից ստ աց ված տեղ եկա տ-վութ յուն ը չպ ետք է կի րш ռվի ինք նու ր ույն (օրին шկ, բու ժման ն պա տակ ներո վ)։ Եթ ե դուք ու նեք որ ևէ առո ղջա-կ шն խնդիր, խն դրում ենք դի մել մшս նագե տ բժիշկ ների։

Աղբյուրը https://barev-info.ru/2021/04/14/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6-2/?fbclid=IwAR3hQkXXowgA7eZ4QJQeesIRU9KRrPGu6S5JYDi9n9Ple8y7CgeiZhx4c7c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *