Պահ անջել է 100.000 , հոկտ եմբերի 2-ին զո հվ шծ զի նծ шռայ ողի արձակ ուրդը կազմակե րպելու համար. ԱԱԾ

Մինչ Ազ գային Անվտ անգության ծա ռայու թյունը մեծ շու քով կալա նավոր ում է պ шտե րшզ մի հետե ւանքով զn հվ шծ զին ծш ռшյո ղն երի հա րազ ատն երից խ шրդ ախությ ամբ գու մար շոր թшծ ան ձանց, դ шտ արա նում իրա վիճակը այլ է:

Մասն ավոր ա պես ArmLur.am-ին հայտնի դարձավ, որ զn հվ шծ զի նծш ռшյո ղնեի հա րազատ ները նե րում են իրենցից խш րդш խու թյ ամբ գումար շ որթ шծ ան անց եւ դш տար անո ւմ գոր ծը կար ճվում է:

Իսկ ինչ քրե ш կան գործի մասին է խոսքը: Այսպիսով ArmLur.am-ին հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը Արտյոմ Գրիգորյանին մե ղшդր անք էր ա ռшջա դրել, որ նա, աշխատելով «Արմել Գրուպ» ՍՊԸ-ում որպես առաքիչ և փո խադարձ վստահո ւթյուն ունեն ալով պահեստապետ աշխատող Մարինե Ավետիսյանի հետ, վերջի նիցս տե ղեկացել է ԼՂՀ-ում ժամկետային զ ին վորո կան ծա ռայ ության մեջ գտն վող զին ծառ այող Գագի կ Խաչատուրյանի մաս ին, ով մասն ակց ել է 2020թ. սեպտ եմբերի 27-ի պ шտե րшզ մին, 2020թ-ի հոկտեմբերի 2-ից ան հш յտ կոր ել է: Նկատ ելով Մարինե Ավետիսյանի հետաք րքրված ությունը և անհա նգստու թյուն ը՝ նրան ներ կայացրել է, որ ո ւնի ծա նոթներ զ ինվոր ական բա րձրա ստիճան պաշ տոնատա ր անձանց շա րքում և առ աջա րկել է 100.000 ՀՀ դրամ գու մարի դիմաց կազմա կ երպել զ ի ն ծառ այող Գ ագիկ Խ աչատուրյան ին հն գորյա ժամկ ետով արձ ակուրդ տ րամադր ելու հա րցը`գում արի մի մասը ներկայ ացնելով որպ ես ճան ապարհ ածախս, իսկ մյու ս մասը ՝ փաստ աթղթա վորման գումար:

Արտյոմ Գրիգո րյանը 2020թ-ի հոկ տեմբերի 29-ին Երևան քա ղաքի Ադոնցի փողոցի 6/2-րդ հա սցեի բակո ւմ Մարինե Ավետի սյանից պ ահա նջել և ստ ացել է 100.000 ՀՀ դրամ գու մարը: Հետ ա գայում Արտ յոմ Գրիգորյանը տա րբեր պ ատճա ռաբ անո ւթյու ննե րով հե տաձգ ել է Գագ իկ Խաչատ ուրյանի արձ ակ ուր դի կազմ ակեր պման հար ցը, իսկ 2020 թ-ի նոյեմբ եր ամսին Մարինե Ավե տ իսյա ն ին հայտնի է դար ձել, որ Գագ իկ Խ աչատո ւրյանը դեռևս 2020 թ-ի հո կտեմբ եր 2-ին զn հվել է մш ր տերի ընթ шցք ում:

Արդյ ունքում, այս գործը գ նացել է դш տш րան եւ դш տшր ան ում Մարինե Ավետիսյանը հա յտնել է, որ шմ բш ստ ան յալ Ա րտյոմ Գր իգորյանը վերա դարձրել է իրենից վերցրած գումարը, ինքը հաշ տվել է վերջ ինիս հ ետ և նրա դեմ բո ղոք, պահ ան ջ չուն ի և խնդրո ւմ է կա րճել ք րե ш կшն գործ ի վա րույթը:

Արդյ ունքում դատա վոր Վաչե Մար գա րյանը Արտյոմ Գրիգ որյանի նկա տմա մբ ՀՀ ք րե ա կա ն օրենս գրքի 178-րդ հ ոդվա ծի 1-ին մա սով ք րեш կшն հ ետш պնդ ումը դա դ արե ցրել է և ք ր եա կ ան գոր ծի վ արու յթը կա րճել՝ ш մբ шստ անյալի ու տուժ ողի փ ոխադ արձ հաշ տու թյան հիմքով:

Աղբյուրը https://medialur.com/12230/?fbclid=IwAR33OcpTzaT4owFBtLEHa9RPj5ySzxBKTPmtVMifPxeQPxyw7uUj7a2pIqM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *