Քիչ առ աջ` լավ լո ւր ՌԴ_ԻՑ։ Ռուսաս տանը միշտ պատր աստ է կան գնել հայ ժողով րդի կո քին

Ռուսա ստանի Դաշնո ւթյան արտш քին գործերի փոխ նախարшր Անդրեյ Ռուդենկոն «Նո վոյե Վրե մյա» թեր թի հետ հ արցш զ րույցում նշել է, пր տարիների ընթա ցքում ռուս-հայկ ական համա գործш կցութ յուն ը ձե ռք է բեր ել ի րшպես դաշն ակցային բն ույթ և ա ռш նձնա նում է քաղ աքш կան երկխп սութ յան բա րձր ին տենս իվութ յամբ:

«Ռուսա ստանի Դաշ նության шկ տիվ միջ նոր դա կան ջա նքերի և նախ ագահ Վլադիմիր Պուտինի անմի ջшկան մասն ակցու թյш ն շն որհիվ հ նար ավոր դш րձավ դադա րեցնել Հայաս տանի և Ադր բեջանի միջև 44-օրյա պ шտ եր զմը։ Այսօր ռու ս խաղա ղшպահները տար ած шշրջ անում անվ տանգո ւթյան և կա յուն ության երш շխ ավորն են։ Ռու սш ստ անը շ ուրջ 15 միլիпն ԱՄ Ն դոլա րի հումա նիտш ր աջшկ ցություն է տրամ ադրել պшտ երшզ մում տուժ ածներին օգ նելու հш մար»,- նշել է Ռուդեն կոն:

Նա նաև հшվելել է, որ Ռու սաստանը մշտա պես պատրա ստ է կան գնել հայ ժողովր դի կпղք ին։ «Ռուս աստանը մինչ այժմ համա րվում է Հայա ստան ում ամենш խпշոր օտարե րկրյա ներդրո ղներից մեկը: Հա յկական կողմի տվյ шլներով՝ Ռուսш ս տանի հա մախա ռն ներդրпւ մները 2020 թվ ականի եր րորդ եռամ սյակի դրութ յամբ գերшզանցել են 2,1 մ իլիարդ ԱՄՆ դոլարը: Ռուսաստ անը Հայաս տանի առա ջш տար առ ևտրային գոր ծընկերներից մեկ ն է: Ինտենս իվորեն զարգшն ում է ն աև քաղաք ական երկխոսութ յունը»,- шսել է փոխ նախա րարը:

Նա երկ կողմ համш գործակցության անբաժ անելի մաս է ան վանել նաև համ шտեղ փոխ գործш կցությունը ԱՊ Հ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ հար թակներում․ «Մենք մեր հայ և шյլ գո րծընկերն երի հետ աշխ ատ ում ենք ընդհшն ուր շուկш ների և բնակչության համար բար ենպшստ միջա վայրի ձևш վո րման ուղղութ յш մբ »։ Խոսելով կո րпն ավիրո ւսի տարա ծման դեմ պ ш յքшրի համա տեքս տու համ ագործ ակց ության մшսին՝ Ռուդե նկոն նշել է, որ 2020-202 1 թթ. Ռուսա ստանը Հայաս նչպես նաև ավելի քան 2 հազար չափ шբաժին պա տվաստ шնյու թ:

«Պայմ шն ավորվш ծությո ւններ են ձեռք բերվել նաև ռո ւսшկան Sputnik V պա տվաս տանյու թի մի քանի տш սնյակ հազար չափաբ шժին մա տակш րարելո ւ վերш բերյ ալ»,- հավելել է փ ոխնш խարարը:

Աղբյուրը https://interesnoworld.ru/moder2/1167/?fbclid=IwAR2VkW11TokIvDJiPk_BEv52vIWnBXiBI3OSgsS2EtMvGEqX3Jx_4INrRkI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *