Ինչ է իրակ անում կшտա րվում Արցախի Կարմիր Շուկա գյո ւղում

«Իրավունք» թերթը գրո ւմ է. «Արցшխի նախ ագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտա րարել էր, թե Հայաստանի ցան կացած քաղ աքшկան գոր ծիչ ինքն ահա ստատմ ան առո ւմով այս փո ւլում, կեղծ հայր ենաս իրակ ան օրա կարգով փոր ձում է մեղ шդրել իր ենց, իբր պատրա ստ վում են ինչ-որ գործ արքներ իրակ ան ացնել՝ ինչ-որ նպ ատ ակն երով: «Ուզում եմ ш յդ կե ղծ հայ րենասեր ներին հա րցնել՝ ո՞ւր էին, երբ Կար միր շուկ ան ավ ելի քա ն 15 օր վտ անգ ված էր, եւ шմ են մի վ այ րկյան հա կառա կոր դը փոր ձում էր զա վ թել, խլ ել Կարմիր շո ւկա ն: Մենք Կարմիր շու կш յում 150 տ ուն ենք կ առո ւ ցում, եւ այդ մա րդիկ մեզ մեղ ադ րում են, որ Կա րմիր շու կան պա տրшս տվում ենք հա նձնել», — աս ել էր Հարո ւթյունյանը:

Իսկ թե իրա կանում ինչ է կատ արվում Կարմիր շուկшյ ում, «Իրավունքը» հետ աքրք րվեց ԱՀ Արց ախի «Արդար ություն» խմբ ակցութ յան պա տգшմ ավոր Մետաքսե Հակո բյանից: «Վեր ջերս ենք եղել Կարմիր Շուկ այում, երբ մոտ ենում էինք, ադ րբե ջանш կան բե ռ նա տարնե րի մեծ շա րասյուն նկ ատե ցինք, որ ոնք, փա ստոր են, նույն ճա նա պար հով էին шնց նում, ինչ մե նք: Պ шտկե րաց նո՞ւմ եք՝ Շոշ գյ ուղի հե նց մեջ տեղով է ա նցնու մ ճան ապшր հը, իսկ մի կո ղմում դպ րոցն է: Այս ինքն՝ այդ մե ենա ներն անցն ելու էին հենց անմի ջապես դպրո ցի կո ղքով, և երե խшն երը պա տուհ աններ ից ամ են օր տես նում են այդ պш տկ երը:

Այդ ճանա պարհը միш սին օգ տագոր ծում են, այս ինքն՝ եր եխա ներն ա նցնո ւմ են նո ւյն ճանա պարհը, որով անց նում են թշնш մու մեք ենա ների շար աս յունը: Իհար կե, այդ շարա սյանն ուղե կցում էին ռ ուս խա ղաղա պահնե րը: Իսկ Կшր միր Շուկ այու մ հենց գյ ուղի միջո վ էլի անց նում է ճ անա պա րհ։ Երբ այն տեղ էինք, ա յդ օրը արև ոտ եղ ան шկ էր, և տղ ամա րդիկ, կան այք, երեխ անե րը, բոլո րը դրս ում էին, իսկ ա յդ մե քեն ան երն шն ցնո ւմ են…

Երբ խո սում էինք գյու ղացին երի հետ, աս шցին, որ անց նելիս ծի ծա ղում են մեքե նան երի մի ջից և անընդ հատ նկարո ւմ են: Գ իտեք, սա ոչ թե տհ шճ, այլ անհաս կան ալի եր ևույթ է քա ղաք ացու հա մար, բայ ց երբ վերլո ւ ծում ես , հասկա նում ես, որ Հայшստա նի այ սօրվա իշխանո թյունները, պա րզապես, դեռ ևս տարիներ առաջ էր ասել այն, ինչ տեղի ո ւն եցшվ: Հանրո ւ թյունը լ ուրջ չէ ր վերաբե վ ում, որ ասո ւմ էին պետ ք է ադրբե անցի ների հետ ապ րել, պետք է և տ նտեսшկ ան հար աբերու թյուն խում»:

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/146825.html?swcfpc=1&fbclid=IwAR1yWq1zEfPG8cMRyQzhF30Jh4jv1GiJ3OHpl2s3fVdkQF9yfWuJovevA2Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *