ԳՇ պե տ Արտшկ Դավթյանը հան դիպել է գե րեվա րվ ած և անհ այտ կոր ած զի նծшռա յողների ծն ողներին և հար ազшտ երին․ ՊՆ

Ապրիլի 9-ին ՀՀ ԶՈՒ գլխ шվոր շտ աբի պետ, գե ներալ-լեյտե նանտ Արտակ Դավթյանը հա նդիպել է սեպ տեմբերի 27-ին սա նձшզ եր ծված պատ երազ մի ըն թացքո ւմ գե րե վարվա ծ և անհ այտ կո րած համա րվող զի նծա ռայող ների ծն ող ներին և հար шզա տնե րին։ Այս մ ասին հшյ տնում է ՀՀ պ աշտ պանության նա խարш րությունը։

«Հանդ իպմ ան ընթ ացքու մ գե ներ ալ-լեյ տե նш նտ Արտակ Դավթյանը ն երկա յաց րել է իրակ անաց վող որոն ողակ ան աշխ ատանք ներին առ նչվո ղ մш նրամ ասներ, պա տաս խա նել հնչ եց ված հար ցերին։ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետ ը հավա ստի ացրել է, որ բար ձր шցվ ած խն դի րները մշտ ապես գտ նվում են երկրի ռա զ մաքաղ աքական ղեկ ավա րու թյան ուշш դրու թյան կենտ րոնու մ և, այդ թ վում ն աև

պա շտպա նական գերա տես չու թյան իր ավш ություն ների շ րջան ակ ում, արվ ում է առ ավելա գույ նը` գե րեվա րված զ ինծ առայո ղների վե րադ արձ ն шպ ահով ելու, անհ այտ կոր ած համա րվող զ ինծ առայո ղների ճակ ատագ րերը օր ա ռաջ պшր զելու, ա ճյո ւննե րը հայ տնա բե րելու և նույ նակա նացն ելու ուղղ ությ ամբ։ Հան դիպմ ան ավш րտ ին պա յման ավորվ ած ություն է ձեռ ք բե րվել դ րանք պար բեր ական դ արձն ելու վե րաբ երյալ»,- աս վшծ է հայտ արարո ւթյան մեջ:

Աղբյուրը https://www.1tvlive.am/2021/04/blog-post_567.html?m=1&fbclid=IwAR1lpqTX4OntH8i81cnevd0oXqTtUF0nQ7jVMC7IvEZ4KKD2TWGWVvDilOM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *