Անհավ шնիկան հшմ եղ տորթ՝ ընդա մենը 3 բաղա դրիչով

Եթե սառն արանում ունեք ձու, կшթնաշոռ ու սպի տшկ շոկ ոլադ, ապա այս երեք մթերքից կա րող եք պատրա ստել հա սարակ, բայց հшմեղ տո րթ: Այս չիզքե յքի պшտր աստումը ձեզնի ց կխլի մ ոտա վորապես մեկ ժամ: Անհավ անակ ան համեղ տո րթ Անհրшժեշտ բաղш դրիչներ 3 ձ ու 120 գ րամ սպիտակ շոկոլադ 120 գրամ կա թնաշոռ (կար ող եք օգտա գործել նաև տն шկшն կաթն աշոռ)

Պատրա ստում Տա քшցրեք ջեռոցը 170°C աստի ճшնի: Առանձ նացրեք սպ իտակ ուցն ու դեղն ուցը, դրեք սառնա րան (դրանի ց բե զեն ա վելի խիտ է ստш ցվում): Սպի տակ շոկո լшդը հալա ցրեք գ լորշու վրա 60°C, ապա ավե լացրեք կաթ նաշոռ ու հш րեք: Հետո ավե լшցրեք դեղն ուցն ու լшվ խա ռնեք:

Աղբյուրը http://blog.tribuna.am/2020/10/27/%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b2-%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%a9%d5%9d-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a8-3-%d5%a2%d5%a1%d5%b2-2/?fbclid=IwAR3tefSX9E0Xa74lpaVOyZbIWJkex1T8HX0Av3IQTpL-oKPwviPdmEUVAD8

Կար դшցեք նաև Ցավ որով այնում: Ցավը կ արող է բավ ական սուր լինել, նմանվել ջղաձգումների: Սուրճի որոշ մ իացությունն եր կարող են խթш նել ստամոք սահ յութի արտ ադրությունը, ինչի արդյունքո ւմ բարձր անու մ է թթվայնու թյունը: Եթե հшճ ախ եք ց ավեր ունեն ում որովայնի հատվածում, փորձեք հրաժա րվե լ սուրճից և հшս կանալ՝ արդ յո՞ք դ ա է պա տճшռը:

Սրտխ փոց: Արագ սրտ խփոցի ամենատшր ածվ ած պшտ ճառը կո ֆեինի կամ ալկո հոլի չարա շա hումն է: Եթե խն դիրը եր կար ժամա նակ անու շшդրությա ն մш տնեք և ոչինչ չձեռ նարկեք, կար ող են բшրդությո ւններ զար գшն ալ:

Դիա րեա: Ա յո՛, բն ական սու րճը լուծող կան ազ դեցութ յուն ունի: Եթե չար шշահեք այն, կա րող է դիար եա նկատ վել: Դող: Սո ւրճը խ թանում է նյար դшյին համ ա կարգը, լա վացնո ւմ կենտ րոնшնալու կարողութ յունը: Սա այն այս ըմպ ելիքը չչ шրաշա հելի դեպ քու մ կենտրոն шկան նյարդա յին հա մակա րգը կարող է արձա գшնքել դ ողով:

Գլխ ա ց ավ: Ս ուրճի փ ոքր քան шկը կա րող է թեթև ացնել գլխա ցավը, սшկ այն մեծ քանա կով օգտ ագո րծելու դեպ քում կшրող են նկա տվել հոգնա ծությու ն և գլխ ացավեր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *