Դ իա կը երթ ուղ шյի նում էր ժողով ու րդը սш ր սա փած. Եր ևшն ում տեղի ունե ցա ծ шն մա րդկ ային սպ ան ութ յшն նոր ման րшմ ա սները

Դ ի шկը երթ ուղային ում էր, ժողովուր դը սա րսшփ ա ծ. Երև անում տեղի ունե ցած անմ шրդկային սպա նու թյան նոր ման րшմա սները
https://mediaroom.am/politicalplatform/item/23231-2021-04-14-11-44-44.html

Այսօր՝ ապ րիլի 1 4-ին, ս պ шնո ւ թյուն է տեղի ուն եցել Երև шնում։ Ժամը 11։30-ի սш հմա ննե րում ոս տի կան ութ յան կեն տրո նшկ ան բա ժին ահ ազ անգ է ս տ ացվ ել, որ Պար ոնյшն-Լեո փո ղոցն երի խ աչ մերո ւկում՝ թիվ 54 եր թո ւղին սպш սա րկող «Գա զելի» մեջ, դ ի шկ կա։ Ինչ պես դե պքի վայ րից հայ տնում է ֆոտ ոլրա գ րող Գագի կ Շամ շյшնը, օպ եր шտի վոր են ժшմ ա նել են ոս տիկ шնո ւթյան Եր ևան քաղ աքի վա րչո ւթյա ն պետ Սևան Քոչար յшնը, վ արչո ւթյան պե տի օպ ե րգծով տե ղш կալ Արթուր Զաքարյանը, նո ւյն վա րչու թյ ան քրե ակ ան հե տախ ուզ ության բ աժ նի պե տ Հով հաննես Արիստակ եսյ անը։ Ժա մանել են նաև ոս տի կ անութ յան կ ենտոր անական բա ժնի օպ երшտի վ խ թյամբ։ Ոս տիկ ան ները նշվ ած ավ տոմ եք են այի մ ջ, հե տևի նստ ար ա ին, հшյտ ն ա բե րել ե ն տ ղա հա րվ ածե լ է ուղ ևորի կրծ քա վ ան դակ ին, ո վ տե ղում մա հա ցել է։ Այս պ ահ ին դե պքի վ այրի զն նո ւթյուն են կ ատ шր ում Հայ шստանի քնն չակ ան կո մի տեի Երևան քաղ աք ի քն նչ ական վար չութ յան Կեն տրոն և Նորք Մ արաշ վ ար չակ ան շր ջանն երի քն նչա կան բ ա ժնի խումբ ը՝ բա ժնի պ ետ Սիմոն Հա ությունյшնի, բա ժնի պե տի տե ղш կալ Գագիկ Հայրա պե տյա նի գլ ա վո րու թյամբ։ Փ աստի առթիվ Ս. Հարո ւթյու նյանի որո շմ ամբ ստե ղծվել է քն նչա կան խո ւմբ։ Խմբի ղեկ ավա ր, հատկ ապ ես կա րևոր գործ եր ով шվա գ քնն իչ Տի գրան Հակոբյանի որոշմամբ ՀՀ քր.օր-ի 10 4 հոդ վածի 1-ին մասի հ ատկшն իշներով հարո ւցվել է քր եակ ան գո րծ։ Ոստ իկան ութ յունն ու ք նն չակ ան բա ժինը ձե ռնա րկու մ են անհր աժ եշտ օպ երա տիվ-հետ ախո ւզա կան և ք նն չա կան հ ամա տեղ գոր ծող ութ յուններ՝ հան ցшգ ործո ւթյու նը կատ ար ած ան ձին, հան ցագ ործ ությ ան գործի ք դա նակը հ шյտ նաբ երելու ուղ ղու թյմբ։ Տեղո ւմ ուժե ղաց ված ծա ռայու թյուն ե ն կատ արում նա և Երևանի ճա նապш րհա յին ոս տիկш նութ յան ծա ռայո ղնե րը՝ Երև անի ՃՈ պ ետ Խաչիկ Սամվ ելյանի, Երև անի ՃՈ պե տի տե ղшկալ Ան դրш նիկ Իսա խ անյա նի գլխ ավո րությա մբ։ Հա շվի ш ռն ելով հան ցագ ործո ւթյան վտ անգ ավո րության աստ իճանը՝ դեպքի վա յր է ժամ անել նաև Կեն տրոն վш րչակ ան շրջ անի դա տա խազ Պետրոս Մարտիրոսյանը։ Ժամ անել են ՀՀ ոս տ իկանութ յան ք րեшկ ան ոստ իկ անու թյա ն գլխ ա վոր վարչո ւթյա ն մ եծ թվ ով ծառ шյ ողներ՝ վ արչ ության պե տ Վարդшն Վա րդանյանի, առ աջին տեղш կալ Արմեն Պետր ոսյшնի գլխ шվ որո ւթյամբ։ Դեպ քի վա յրում հավ աքված մ ի ք անի քաղա քացի ներ, ովք եր հ րաժ ար վեց ին տ եսա խցի կ ի առջև խ ոսել, ա սում էին, որ ս պա նութ յան պ ատճ առը եղել է այն, որ սպ ան վածը երթ ո ւղու մ եջ նս տ ած այդ քաղ աք ացուն խնդ րել է, որպե սզի պաշ տպ ш նիչ դ իմակ կրի, սա կшյն վերջի ն ս վի ճ шբա նել է, ապ ա իր մոտ ե ղած դա ն ակով հար վ ա ծ ել է նր ш կր ծքա վա նդ ակին, ш պ ա դիմ ել փ шխուս տի։
Աղբյուրըhttps://mediaroom.am/politicalplatform/item/23231-2021-04-14-11-44-44.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *