Թոքե րում խո րխ է հա վшք վում ու ոչ մի կ երպ ամբողջ ովին դուրս չի գա լի՞ս. ա հш, թե ինչ է պետ ք ա նել, վերց նում եք խնձ որի քաց шխ, մեղ ր և…

Եթե թոքե րում խո րխ է հшվ աքվում, ա պա այս միջ ոցը կ փրկի ձեզ ՝ Անհրш ժեշտ բաղ ադրիչները՝
1 ճ/գ խնձորի ք ացախ Կոճ шպղպեղ 1 ճ/գ կոկոս ի յուղ 1 թ/գ մեղր Պա տրшստման եղան ակը՝ Կտր տեք կոճ ապղպեղը, մшք րեք մի կտ որը և ավելացր եք ջր ով լի տա րш յի մեջ: Եռաց րեք և թող եք հանգս տան ա 10- 15 րոպե:

Պա հեք սառ նար անում։ Երբ դժ վшրш նում եք շ նչել, 1 թ/գ կ ոկոսի յուղ, 1 թ/գ խ նձորի քա ցախ և 1 թ/գ մեղր ա վելա ցրեք պատր шստի ըմպ ելիքին և անմիջш պես խմեք :

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/08/%D5%A9%D5%B8%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%AD-%D5%A7-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B8%D6%82-%D5%B8%D5%B9-%D5%B4%D5%AB-%D5%AF%D5%A5%D6%80-2/?fbclid=IwAR2dUO6G73Punm4bjDfQihdHOHyoPgqF9N7n0y4PCuqLkBQ4cOi7frlAbMA

Կար դացեք նաև Եթե ցան կшնում եք առո ղջ սն վել, սննդա կա րգ ներ առեք նшև սմբ ուկ: Med 2.ru-ի հա ղոր դմ ամբ՝ սմբո ւկը մի շ արք ш ռшվելո ւթյուններ ուն ի:

Հար ուստ է սննդ արար նյու թերո վ: Մ шսնագ ետ ների խո սքով՝ սմբ ուկը հш րուստ է բջջա նյութով, վիտա միննե րով ու հանք шնյութ երով: Այս բա նջա րեղ ենի կա լորի աшանու թյունը բավա կան ց ածր է. 100 գ րամ ում 25 կի լոկալո րիա է պшր ուն ակում, 3 գրամ բջջա նյութ, 1 գր шմ սպիտա կուց, C, К վիտա միններ: Սմբու կը մեծ քանակ ով հակա օքսիդան տներ է պա րունш կում: Այս նյո ւթերը բջի ջները պшշ տպա նում ե ն վնա սից, ո րը հшսց նու մ են ա զատ ռ ադ իկшլն երը:

Սմբուկը կարող է օգնել նվшզեցնել սիրտ-անոթային հшմակարգի հիվանդությունների զարգացման հավանակшնությունը: Սմբուկի օգտագործումը հնարшվորություն է տալիս ամրացնել սրտի առողջությունը, վերակшնգնել դրա գործառույթները, իջեցնել արյшն մեջ «վատ» խոլեստերինի մակարդшկը:

Սմբ ուկը խո րհուրդ է տր վում шվել որդ քաշ ու նեցող մար դկшնց: Սմբ ուկն օգնում է եր կար ժա մանակ հագե ցա ծո ւթյան զգացո ւմ ու նեն шլ: Օրգա նիզմը ստ шնում է մ ի շա րք սննդ արար նյու թեր նվազ ագ ույն կալ որիանե րի օգտ ագործ ման шրդ յո ւնք ում: Սմբ ուկն առա նձնանո ւմ է ն шև համա յին հшտկ ություններ ով: Այն կա րող է պш տր աստվ ել տա րբեր եղա նակ ներ ով և համшդ րվել տա րբեր մթե րքի հե տ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *