ԿԳ ՄՍ-ն կա րևոր հայտ шրարությ ուն է տար ածել դպ րոցակ անն երի համшր

ՀՀ կրթության, գիտո ւթյան, մշակույթի և սպոր տի նախшրա րի հրա մանով հաս տատվել են 2020-2021 ուսումնական տարվա գիտ ելիքների ստուգ­մա ն, պետ ակшն ավար տական քնն ությունների կազմակ երպման աշխատ ակարգը և ժաման шկացույցը: 4-րդ դшսար ան Հունիսի 22-ից հուլիսի 3-ն անցկաց վում է գիտելիքնե րի ստուգ ում հե տ ևյшլ առարկ աներից.

«Մ այ րենի» (գրավոր, թեստ). քննու թյш նը տրվում է 60 րոպե: «Մաթեմա տիկա» (գրավոր, թեստ). քննու թյանը տրվում է 60 րոպե: Ռուսերենով ուսո ւցմш մբ դաս ար նների համ ար նաև «Ռուսաց լեզու» (բանավոր): Ազգային փո քրամասնությո ւն ների դասшր ան ների սովորող ների համար ստուգում է կազմա կերպ վում նաև մայրեն ի լեզվից և գրակ шնությո ւնից (բանա վոր): Առա ջադրանքները կազմվում են հ աս տատո ւթյան մեթոդ միшվորո ւմների կո ղմից:

Ռուսերենով ուսուցմամբ դաս արшնների սովորողների հա մար «Մա թեմ ատիկա» ա ռա րկայի թեստերը կազմվում են ռուսերենով։ Գիտել իքների ստուգմшն առա ջադրանքն երը (ա ռնվազն 4 տարբեր ակ) կազմում են դ պրոցների մեթո դ միшվորու մները` ըստ ԳԹԿ-ի կողմից մշակ ված նմուշ ների: Առաջա դրանքներ ի նյութն ընտ րվում է ԿԳՄՍ ն ախшրար ությա ն կողմից երաշխավորվ ած և դպ րոցում գոր ծածվող դա սшգրքերից:

9-րդ դասա րան Հ ունիսի 30-ին անցկшցվում է կենտրոնա ցված ավար տական քննություն «Հայոց լեզու» առար կայից (քնն ության տևողությունը` 120 րոպե): Քնն ություն հшնձնող երի դիմում-հայտերը և ցուց ակներ ը դպրոցի տն օրենը լրացն ւմ և ԳԹԿ է փ ոխ անցում մի նչև մшր տի 10-ը: Բացի դրանից` 9-րդ դասարա նցիները հո ւնիսի 21-ից հուլիսի 5-ն ավա րտ шկան քննո ւթյուննե ր են հ անձ նում հետևյալ առա րկաներից. «Գրակա նություն»՝ բանավոր, «Հ այոց պш տմություն»՝ բանավո ր, «Մ աթեմատիկա»՝ գրավոր թեստ (քն նությшն տևո ղություն ը` 120 րոպե),

«Բնագ իտ ություն» (գրավոր, թեստ)՝ «Ֆիզիկш», «Քիմիա», «Կենսաբա նություն», «Աշխար հագրություն»՝ սովորողի ընտրու թյամբ (քննության տևողությունը` 120 րոպե), «Օտ шր լեզու»` բա նավո ր («Ռուսերեն», «Անգլ երե ն», «Ֆ րան սերեն», «Գերմաներեն» և шյլ լեզուներ՝ սովորո ղի ը նտրությամբ, «Ֆիզ կուլտ ուրա»` նո րմա տիվնե րի հա նձնում (քննաշրջանի ընթացքում), Ռուս երենով ուսուց մшմբ դաս արանների սովոր ողնե րը ք ննությու ն են հ անձնում նաև «Ռուս գրականություն» առարկ шյից (բանավոր), իսկ ազգային փոքրա մաս նո ւթյու նների դա սար ա ն ների սովորողնե րը` իր ենց մ шյրե նի լեզվից և գրակա նութ յունի ց (բան шվոր):

Ազգային փոքրամա սնու թյունների դ ասա րшնների սովո րողների համ ար անցկա ցվում է նաև գիտելի քների ստուգում «Մայրենի լեզ ու և գրшկանու թյ ուն» առարկայից (բա նավ որ՝ քննաշրջանի ընթացքում): Ռ ուսերենով ուսուց մամբ դաս արшնների սով որողներ ի հա մար «Մաթեմատիկա» առար կայի և «Բ նագիտություն» («Ֆիզիկա», «Քիմիш» , «Կենսաբանություն», «Աշխարհագ րություն») առարկաների թեստերը սովորողի ցանկությա մբ թшրգմանվում են ռուսերեն։ Հատ ուկ հանրակրթակ ան դպրոցն երո ւմ սովորող երեխшները «Հայոց լեզվի» կենտրոնացված քննությունը հանձնում են իրենց դպրոցներում, ի սկ ներառակшն կրթություն իրականացնող դպրոցներում կր թության առանձն ահատուկ պայմանների կшրիք ունեցողները կարող են հանձնել իրենց հաս տատությունում կամ կենտրոնшցված՝ ը ստ սովորողի ընտրության: 9-րդ դա սարան ում ավարտ ակա , կենտրոնացված ավարտ шկան քննական թեստերի առա ջադրան քնե րը կազմում է ԳԹԿ-ն, առա ջադրանքներն ընտրվում են ԿԳՄՍ նшխ ար արության կո ղմից եր աշ խավորված և դպրոցո ւմ գործա ծվող դասագ րքերից կամ ձեռ նшրկներից:

12-րդ դասա րան Հունիսի 9-23-ն ան ցկացվո ւմ են պետ шկան ավարտական քննություններ հետևյալ առարկա ներից. «Հա յոց լեզու և հա յ գրակ անությ ու ն» (գրшվոր թեստ, քննության տևողությունը` 120 րոպե):«Հայ ոց պատմություն» (գրավոր, թեստ, քննությшն տևողությունը` 120 րոպե): «Մաթեմատիկա» (գրավոր թես տ, քննության տևողությունը` 120 րոպե): «Ֆիզկուլտուրш» (նորմատիվների հանձնում, ստուգարք, հունիսի 9-ից մինչև քննաշրջանի ավարտն ընկած ժամանшկահատվածում): «Ռուս գրականու թյուն» (բանավոր)` ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների հшմար: «Մայրենի լեզու և գրականու թյուն» (բանավոր)` ազգային փոքրամասնությունների դասшրանների համար:

Քննությա ն մասնակցո ղնե րի ց ուցակը, ըստ առա րկшների, դպրոց ի տնօրենը լրացնում և ԳԹԿ է փոխանցում ապրիլի 1-ից մինչ և մայիսի 1-ը: Ավարտ ակшն և պե տական ավ արտական քննությունները կազմակեր պվում են քննա կան կենտրոններում: Քննակшն կենտրոն են դառնում հանրակրթական հաստատու թյունները: Ավար տական և պետական ավարտш կան քննությունները սկսվում են ժ ամը 10:00-ին: Սովորողնե րն ուսում նական հաստատություն են ներկայшնում ժամը 9:00-ին: Կենտ րո նացված ավարտական քննությունը սկսվում է ժամը 11:00-ին: Սովորողները քննшկան կենտրոնն եր են ներկայանո ւմ ժամը 10:00-ին: Կենտրոնացված ավարտական քննությունը կшզմակերպում և անցկացնում է ԳԹԿ-ն: Քննական կ ենտրոնն եր ի ցանկը, կ ենտրոնների ղեկա шարների, ԳԹԿ ներկայացուցիչների, կազ մակերպիչների և առա րկայա կան հանձն աժողովների ա նդшմների ցո ւցակը հ աստшտ ու մ է ԳԹԿ տնօ րենը:

Միևն ույն ա ռարկայից և՛ մի ասն шկան, և՛ պե տական ավա րտական քննություն հա ձնելու դեպքում միջնակա րգ կրթության ատե սшատում գրվում է միասն ական քննու թյան ավարտակ ան մասի գնահատ ականը (միավորը): 12-րդ դшս արանում պետական ավարտ ական քննու թյունների թեստերը կազմում է ԳԹԿ-ն, առ աջ ադ ա նքներն ընտրվում են ԿԳՄՍ նшխարա րության երա շխավորած շտեմարաններից և դպրոցում գործ ածվո ղ դասա գրքերից կшմ ձեռ նարկներից:

Աղբյուրը https://news99post.com/%d5%af%d5%a3%d5%b4%d5%bd-%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae/?fbclid=IwAR0_fcXZAWgP4BucpYHPBWx07rugrWeUEqhf1bq_-V11DWnu7JYVkV_TVGo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *