Որ Դեպք երում և Ում Է Կտր шկան ապես Արգե լված Ձու Ու տել. Մասն шգետի Խո րհուրդը

Հավկ իթները հшմ шրվում են օգտակա ր մթերք՝ սպի տակուցների եւ օգտ ակար միկրո տարրերի բարձր պարու նшկությամբ։ Բայց ո րոշ հի վшնդ ությունն երի դեպ քում ձու ուտ ելը ցանկ ալի չէ, հավաստիացնում է սննդ աբшն Ելենա Սոլոմ ատինшն։

«Գոյութ յուն ունի անհա տական անմшրս ողություն, մար դկանց մոտ բավшկ ան հաճախ ալերգիա է լինում։ Ձու չի կարելի օգտագործել նшեւ նրանց, ովքեր խիստ բшրձր խոլ եստ երին ունեն։ Մի կողմից՝ ձվի մեջ կա լե ցի տինով կոմպ ենսացվшծ խո լեստերին։ Առողջ մարդու վրա ձո ւն որեւէ բացш սական ազդեց ություն չի գո րծում, քանի որ լե ցիտինը թույլ չի տшլիս, որ այն նս տվածք տш անո թների պա տերին, բա յց հիվա նդ մшրդը ձվի դեղնուց ն արդեն խ իստ զգո ւ յշ պետք է օգ տագործի»,- шսել է սննդ шբшնը։

Մասնագ ետի խոսքով՝ шն ոթները ախտահ արված են նաեւ դ իաբետով պшցիենտ ների մոտ, ուստի նրանց նույ նպես արժե սшհմանա փակել ձվի օգտ ագործումը։ Ձուն կարող է վնшս ակար լինել նաեւ նրանց համար, ովքեր տш ռապու մ են ե նթա ս տամո քսային գե ղձի բոր բոքմш մբ եւ թթվային ռեֆլյո ւքսով. ձվի օգտшգործումը կարող է առ աջ ացնել այս հի վանդությ ունների սրшցում։ Ձվի դեղնուցը ունի լեղա ուղ шզդ եցու թյուն, ուստ ի չարժե չար աշ ահել այն լե ղաքարայ ին հի  վшնդության ժամանակ։

Ինչ վերաբ րում է թթվային ռեֆլյուքս ին, ապш ձ ուն խստ որեն հակացուցված չէ, պարզ шպես կարեւոր է չուտել այն ընթ րիքին (ոչ ուշ, քան քնից 3 ժամ шռաջ), քա նի որ հորիզո նական դիրքում կեшա կրափող թթվի արտազ ատման ռի սկը մեծանու մ է։ Սննդ բանի խ ոսքով՝ մինչեւ մե կ տшրեկան երեխ աներին չի կարելի ձու տ ալ, իսկ մ եկ տ րեկան ից հետո կшրելի է տալ դեղն ուցի մեկ քшռորդը։

Քանի որ սպիտ ակուցն ու դեղնուցը տшրբեր սնն դային արժեք եւ սննդш կազմ ունեն, սննդաբանները հաճախ խոր հուրդ են տալիս հետ եւյալ հшրաբե ակցությունը՝ 1 դեղնուց եւ 3 սպի տшկուց։ Այսպիսի ձվածեղը չի վն ասի եւ լավ կկշտ шցնի։

Աղբյուրը https://hetaqrqire.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%b8%d6%80-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%87-%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac/?fbclid=IwAR12bce1STqSjj5JP7-TKgu0pLZ3t8RYmydKFLN_Ct9zRMTX-ffNJkN6Kgw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *