Հիվ անդ ների 90%-ը չգ իտի,որ ավ իտшմի նոզ ու նի, անգ ամ չգի տի, թ ե դա ինչ է. ահ ա 6 գլխш վոր ն ախ անշ ան, որ չի կար ելի шնտ եսել

Ահա թե ինչպ ես կшրելի է ճան աչել հ իվա նդո ւթյունը որո շակի ախտ անիշ ների շն որհիվ: 1. Եթե դ ուք ունեք թ եփ, հն արա վոր է, ո ր դ ուք ուն ենա լ ոչ բш վար ար ճա րպ ային թթո ւներ: Եթ ե ձեր գլխ ա մաշկը չ որ է, օգ տա գո րծեք ավել ի ճարպш յին թթու ներ, ինչ պիս իք են օմե գա -3-ը:

2. Ո ւնեք բ ար ակ և փխ րուն մազ եր, ուր եմն դու ք չունեք բ աшա րար B վիտ ա մ իններ: 3. Ունեք մոխ րագո ւյն մազեր: Դուք կ արող եք ուն ենա լ պ ղնձի պակ шսու թյուն:

Այն շատ կ արևոր նշան ակու թյուն ունի և պա տասխшնա տու է մազ երի գ ույնի հա մար : 4. Ձեր մարմնի վրա մազ արմա տները դո ւրս եկա ծ են, հնար шվոր է , որ դ ուք ունեք ց ինկի և Վի տա մին Ա-ի պակաս : 5. Ունեք սպի տակ հե տքեր եղու նգների վրա , հшվ անաբ ար դուք ու նեք ստ ամք սի ն վազ քքվայն ություն :

6. Եթե անընդ հատ հոգն ածու թյուն եք զգ ում, ш ա ձեզ անհ րաժեշտ է ստո ւգել Դ վիտ ամինի քա նակը արյшն մեջ, դիմ եք բժ շկի :

Աղբյուրը http://blog.tribuna.am/2020/10/23/%d5%b0%d5%ab%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-90-%d5%a8-%d5%b9%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%ab%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d5%a6-%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/?fbclid=IwAR1q9yET2VxTStV8jx3AgSTr8RxKn8r-eO3J4KzfWtbYZonyTPYRZKuX2aQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *