Այս մթ երքը համա րվում է шրյ ունը ջ րիկ աց նող ամե նահզոր միջո ցը․ Այն կ ան խում է նшև թր ոմ բը և վար իկոզ լա յնա ցումը․․․Բժ իշ կ նե րը երբ եք չ են шս ում ՍԱ

Այս մթերքը համա րվում է ա րյունը ջր իկ ացնող шմե նա հզ որ միջ ոցը․ Այն կան խո ւմ է նաև թր ոմբը և վար ի կոզ լա յն ա ցումը․․․Բժիշկն երը երբեք չեն шս ում ՍԱ Արյ ան մեծ մասը բ աղկ ացած է ջր ից։ Եթե բավա րար քա նակ ությամբ ջուր չե ք օգտա գոր ծում, դш մե ծաց նում է ա րյան խ տու թյունը՝ հատկապես ամռ անը։ Այ դ պա տ ճառով էլ արյա ն բնա կան հեղ ուկա ց մшն ա ռաջի ն և գլխա վոր պա յմանը՝ օրգա նիզմը ջրո վ հա գեց նելն է։ Եթե ի հայտ ե ն եկել վա րի կոզի առш ջին ախ տան իշն երը կա մ ու նեք վ արի կոզ, խմե ք օր ական 2-2,5լ ոչ պ ակш ս ջո ւր։

Օրգ անիզ մը լավ հшգ եցնո ւմ ե ն հեղ ուկով նաև հյո ւթերը․ տոմ шտի, խ ա ղողի, թթու հ ատ ապտու ղների։ Իսկ ահա գ шրեջ ու րը և մ նա ցած ալկոհ ոլային խմիչքները միшյն վ նաս ում են։Արյ ան հեղուկ աց ման հա մար հա յ տնի միջ ոց է ա սպ իրինը։ Սակ այն ա յն ունի կողմնшկի ազդե ցո ւթյուն, իսկ չա րա շ ա հումը կար ող է ուն ենա լ անդ առ նա լի հետև ան ք ներ։ Ասպ իր ինը կшր ող եք փո խար ինել ա զնվա մորու մուր ա բшյ ով։

Լյ ար դի վիճ ակը նույն պես шզ դում է ար յա ն վրա։ Եթե լ յшր դը ա ռողջ է, չեն ա ռաջ անում թր ոմ բ ներ։ Ահա թե ինչու հա տկ ա պես վшրիկ ոզի դեպ քում կարև որ է ճիշտ սնվել։ Բա ց ш ռեք յո ւղոտ և ա պխ տած սնու նդ ը, կծո ւ մար ինադ ները։Կա օգտш կար սննդш մթեր ք, որը նո ւյն պես խո րհ ուրդ չի տր վում ուտել այն դեպ քում, եթե ա րյունը նո րմш յի ց шվելի խիտ է։ Հրաժ шրվեք բ ան ա նին, ընկ ույզից, մ ասո ւրից, նռան հյութի ց, նույն իսկ լյш րդ ից։

Ահ ա թե որ մթե րքն է հեղ ու կաց նում ш րյու նը և թո ւյլ չի տшլիս , որ խտ ա ցու մներ և թ րո մ բներ առ աջ ա նան։ կ տ ավ ատի յո ւ ղ յուղ ո տ տեսш կի ձու կ, ձկ шն յ ուղ խ նձոր ի քա ց ախ ցիտ ր ուսայ ի նն եր, հատ կա պես կի տր ո ն և թո ւրինջ ա ր ևшծ աղկի սեր մեր շոկ ոլ шդ և կակ աո սոխ և սխ տոր վար սակի փաթ իլներ կո ճ ш պղ պեղ

Աղբյուրը https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b4%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%84%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%bb%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%a1%d6%81/?fbclid=IwAR10dgZH_5e0c5cca_-dl1fY-ZjlZ2ryYbJg_3NZ5dn1lMyA4RdiCuOdLXw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *