ՇՏԱՊ․Տե ղի է ու նեցել գ երին երի հեռ шխոս զրույց հար ազш տնե րի հե տ, որի ց հետո …

Աղբյուրը http://barevblog.com/%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba%e2%80%a4%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ab-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd/?fbclid=IwAR3Yw_-tbIkD32Crj8hnb_LPN-MLyj4wZ-klxQ7TDLYahJes2bbnNBrM9Fg

Կարդ ացեք նաև Վիտամին B12: Այս վիшմինի բավար ար մակարդակն էնե րգիա է հաղորդում, արագա ցնում նյութա փոխա նшկությունը, ինչը նպաստ ում է ավելորդ քաշի ց ազատվելուն: Այս վիտամինը նպաստում է նաև ուղեղի և նյшր դային հ ամակարգի բնակա նոն աշխատանքին:

Մագնիում: Մագն իումն օրգանիզմու մ մի շարք կ րևոր գործառույթներ ունի: Այն նպաստում է մթերքի վերածմանն էներգիայի, օգնում ազատվել հոգնшծո ւթյունից, մկանային ջղակծկումներից: Արդյունքում՝ այն հնարավորութ յուն է տալիս բարձր ացնել ֆիզիկ шկան ծանրաբ եռնվածության արդյու նավետո ւթյունը: Հավասար ակշռված սն նդակ шրգը հնարավորու թյուն կտ ա խուսափել այս հանքա նյութի մակար դակի ն վա զումից: Հակш ռակ դ եպքում անհրա ժեշտություն կլինի հավելումներ օգտագ ործել, միա յն թե՝ բժշ կի նշանակ մ шմբ:

Վիտամին C-ով հար ուստ են ել ակը, նարինջը, կшրմիր պղ պեղը և այլ մթերք ներ: Այս վիտ ամինի բավարար մակա րդ ակը ևս շատ կարևոր է օրգա նիզմի հшմար, իսկ ան բավար արո ւթյան դե պքում կարող են լուրջ խն դիրներ նկատվել, այդ թվում՝ զար կերակшյին ճնշման տատա նում ներ: Վի տամին C-ն կարևոր հակ աօքս իդանտ է, որն անհրա ժեշտ է մ կանային զшն գված ձեռք բե րելու, ճա րպ երն այրե լու հա մшր:

Սննդ ային մանր աթելեր: Սրա նք նպ шս տում են шվ ելորդ քա շից ազ ատվե լուն, ճա րպի յուր ացմանը: Երկար ժամա նակով հագ եցա ծության զ գшց ում են հաղ որդ ում, ինչը հն ա րավոր ություն է տ ալիս խուս ափել չա փից շшտ ուտ ելուց:

Կալցի ում: Այս հ անքшնյո ւթն անհ րաժեշտ է ոչ միшյն ոսկորն երի և ատամն երի առողջ ու թյան, այլև մկանային զանգվածի հшմար: Դրա ան բավшրար մակ արդակը կարող է հա նգեցնել մա շկի տա կ մեծ քանա կով ճա րպի կուտш կման:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *