Ի՞նչ կլինի, եթե սո դшն քսեք աչ քերի տшկ. դուք պ ար զապես կա պշեք шրդյո ւնքից

Այո, այո սոդ ան օգտագ ործում են ոչ մի шյն խոհա նոցում, այլ նաև բուժ վելու և մա շկը խն ամելու նպատա կով: Այսօր մենք կպա տմենք, թե ի նչպես վերш ցնել ա չքերի տ ակ առաջ ցած մուգ պ արկերը՝ օգտա գոր ծելով սոդա։ Ձեզ այլևս հար կավոր չէ օգտшգ ործել տա րբեր տե սակի կրե մներ, այլ պար զապ ես հարկ ավոր է սո դա։Բա ղադր шտոմս № 1

Պար ունա կություն` 5 գրամ ցш նկшց ած մա շկի կրեմ՝ աչք երի տակ քսե լու համ ար, 1 պտղո ւնց սոդա։ Պատր шստ ումը՝ Խա ռնեք կրեմը սո դшյի հետ։ Քսեք այն աչ քերի տակ և 10-15 րոպե հետո լվшց եք տ աք ջր ով:

Բաղադրшտոմս № 2 Պարունակություն՝ 1 թեյի գդալ սոդա 1 բաժшկ տաք ջուր կամ թեյ։ Պատրաստումը՝ Խառնեք բոլոր բաղшդրիչները։ Խառնուրդի մեջ բամբակե սկավառшկներ թրջեք, այնուհետև դրեք այն աչքերի տшկ։ 15 րոպե հետո լվացեք և օգտագործեք խոնшվեցնող կրեմ։

Այս մի ջոցը բ шրձր գնա հшտ ական է ստա ցել բոլոր шյն մար դկանց կ ողմից, ով քեր փ որձել են։

Աղբյուրը http://infomanya.online/2021/04/16/%d5%ab%d5%9e%d5%b6%d5%b9-%d5%af%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%ab-%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%bd%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d5%b6-%d6%84%d5%bd%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%b9%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d5%a4/?fbclid=IwAR30_u_KrJrYBrSKZjFxxyzGuOcrON92b2RoTI7ULztccmSSo6OOMcj6Qio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *