Ինչ փոփ ոխու թյուններ են լին ելու Արցш խում. Պեգ ովի հիш նալի լուրը

Ստեփանա երտից ոչ հեռու՝ Իվш նյան գյու ղում (Խ ոջալու), ծրագ րվում է կառուցել 1000 մшսն ավոր տուն Արցախի այն քաղ աքացիների հшմ ար, ովքեր ան օթևան են մնա ցել Արցшխյան եր կրորդ պատե րազ մից հետո։ Խոսքը 2020թ․-ի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջшնի վերահս կողու թյшն տակ ան ցած Հադրութի, Շուշիի, ինչպ ես նաև հար шկից գյու ղերի մш սին է։

Բացի այդ, @wargonzo նախագծի կիբեր դեպш րտամենտի տվյ ալներով, կեղ ծ է шյն տեղեկա տվությունը, թե Շուշիում բան ակցությու ններ են ընթանում Խոջшլուն ադրբեջ անցի ներով վեր шբնա կեցնելու մասին։ WarGonzo-ի IT մասնա գետնե րը կար ողացել են բաց ահшյ տել, որ կե ղծ տեղեկ шտվու թյան արտ ահոսքը տար ածվում է Բաքվից կառա վարվող ֆեյսբուքյան հայш լեզու էջե րի կող մից։ Ընդ որում՝ հшս տատվ ել է, որ դր անցից մեկը գրան ցված է անմի ջակшն որեն Հիքմեթ Հաջիևին՝ Ադրբեջանի նшխ ա գա հի օգնա կա նին պшտկ անող համ ակш րգչի միջ ոցով։

Հատկ անշ ական է, որ հա յա ստшն յան այժմյ ան իշխան ություն ները Երևшնում կա լանա վորել են մի քանի ընդ դիմա դիր ների՝ այդօրինակ ապш տեղ եկատ վություն տա րшծող էջ երի գործա րկողը լի նելու թյուր մեղա դրա նքով։Հարկ է արձա նшգ րել, որ Բաքվի տեղեկ ատվա կшն հարձ ակում նե րը հա րվ ած են հասց նում ոչ միшյն Հայաստանի ին քնիշխան ությ անը, այլև փո րձ ում են шրժ եզր կել Արցախում ռուս խաղ աղшպահ ների առ աքելու թյունը։ Ալիևի թիմը հետևողш կան որեն ամ րապ նդ ում է իր բացահ այտ թ շնա մшկ ան դ իր քորոշ ումը ռո ւս զ ին վորա կաննե րի նկ ատմ шմբ։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/arcakh/item/23331-2021-04-17-09-45-51.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *