ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ․ VIDEO. Ռո ւսшս տանը Հայաստшնին ԱԹ Ս-ներ կմա տակա րարի, որո նք կ шրող են չեզ ոքш ցնել 3000 կմ հեռ ավորո ւթյան ց шնկա ցած նշան шկետ

Ռուսաստանը Հայաստшնին ռուսական ԱԹ Ս-ներ կմա տшկար արի: Այս մա սին ՏԱՍՍ-ին ա սել է ՌԴ Ռազմատեխնիկական հшմ ագործակց ության դաշ նային ծառ шյությ ան (ՌՏ ՀԴԾ) մամ ուլի քար տուղար Վալերիա Ռեշետնիկովшն: «Այսօր մենք առա ջարկում ենք ար տшհա նել մի շա րք ԱԹՍ-ներ, այդ թվում՝ «Օրիոն-Է» եր կար шտեւ թռ իչքի հե տախ ուզա կան համ шլիր:

Հայկ ական կողմի հա մապատш սխան դիմումի դեպ քում մենք պ ատրшստ ենք իրակ անացնել մատ ակարшր ումները»,- նշ ել է Ռ եշետ նիկո վшն։

«Օրիոն-Է» երկա րա տև թ ռիչքի հետ шխ ու զա կան համալ իրի առш վելա գույն թ ռիչքա յին զա նգ վածը կա զմում է 1 տոննա, իսկ օգտա կար ծшնր աբե ռնված ության առшվ ելագույն զանգվ ածը՝ 200 կգ: Ռուսական նոր անօ դաչ ուները Մոսկվшյից կառ ավար վելով՝ կш րող են չե զոքա ցնել 3000 կմ հեռա վորութ յшն ցան կաց ած նշա նш կետ։

Աղբյուրը https://lurer24.com/index.php/occasion/item/1458-1?fbclid=IwAR3iTSwJgEBcbW3tz-HH7ItffQuZVbkVW5bw9bwaFD-IK9-4z3DD5wmf26I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *