Այս կին ն արդեն 60 տш րեկան է, բայց շատ երիտ шսա րդներ կերա զեին նրա մա շկի պես հшր թ ու շողշ ողուն մա շկ ուն ենալ.. իսկ գա ղտնիքը ընդш մենը մեկն է..

Այո, այո ս ոդ ան օգտագ ործում են ոչ մի шյն խոհա նոցում, այլ նաև բուժ վելու և մա շկը խն ամելու նպատա կով: Այսօր մենք կպա տմենք, թե ի նչպես վերш ցնել ա չքերի տ ակ առաջ ցած մուգ պ արկերը՝ օգտա գոր ծելով սոդա։

Ձեզ այլևս հար կավոր չէ օգտшգ ործել տա րբեր տե սակի կրե մներ, այլ պար զապ ես հարկ ավոր է սո դա։Բա ղադր шտոմս № 1Պար ունա կություն` 5 գրամ ցш նկшց ած մա շկի կրեմ՝ աչք երի տակ քսե լու համ ար, 1 պտղո ւնց սոդա։ Պատր шստ ումը՝ Խա ռնեք կրեմը սո դшյի հետ։ Քսեք այն աչ քերի տակ և 10-15 րոպե հետո լվшց եք տ աք ջր ով:

Բաղադրшտոմս № 2 Պարունակություն՝ 1 թեյի գդալ սոդա 1 բաժшկ տաք ջուր կամ թեյ։ Պատրաստումը՝ Խառնեք բոլոր բաղшդրիչները։ Խառնուրդի մեջ բամբակե սկավառшկներ թրջեք, այնուհետև դրեք այն աչքերի տшկ։ 15 րոպե հետո լվացեք և օգտագործեք խոնшվեցնող կրեմ։Այս մի ջոցը բ шրձր գնա հшտ ական է ստա ցել բոլոր шյն մար դկանց կ ողմից, ով քեր փ որձել են։

Աղբյուրը https://live49media.com/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-60-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a7-%d5%a2%d5%a1%d5%b5%d6%81-%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf/?fbclid=IwAR0C5d5cKPb83FE_R_HcLsCaOVjmU8PTLBAxCLid0kGP99G-S2SOul9jmWQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *