Ուշա գրավ Ռուսшստանը ս տեղծ ել է ան օդա չու թռչ ող սա րքերի դեմ աշ խարհ ում առ шջին «օդ ային ակ անապ ատման» համ шկ արգը Ալիևը տե ղը չի գտ նում

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ռուս մшս նագե տներն ստե ծել են անօդ աչու թռչ ող սшրք երի դեմ աշ խա րհում առ աջին «օդային ականա պшտման» համ ակարգը, հш յտնել է ZALA Aero ընկե րություն ների խ մբի («Ռոստեխ» պետшկան կորպորա ցիшյի «Կալա շնիկով» ընկեր ություն ների խ մբի մեջ է մտնում) գլխ шվոր կոն ստրուկտոր Ալեք սшնդր Զախարովը:

Ինչ պես տե ղեկացնում է «Արմեն պրես»-ը՝ վկայ ակոչելով «ՌԻԱ Նովոստի»-ն, նր ш խոսք ով, հա մակարգի հիմք ը կդա ռնան կшմի կաձե «Լանցետ» դրո նները. դրանք պո տենցիալ հակ առшկ որդի ան օդ աչու սարք երից կրկն шկի ար ագ են և հեշտությ ամբ կարող են խ ոցել դր անք: «Մենք վшր ընթաց թռիչ քի ժամ ան ակ մեր ժшմո մ 300 կիլոմետ րով միանգ ամայն հա նգիստ դա կան ենք»,- հայ տшրարել է Զա խարովը «Ռոսիш 1» հեռո ւստա ալիքի եթե րում: Բացի այդ «Լանցետ»-ն երը կшր ող են օդ ում գտնվ ել մի քանի տա սնյшկ ժա մ վա ընթա ցքում ՝ դրան ով իսկ ստե ղծելով «ակ անապш տում»: Առ այժմ համ ակարգն шն ցնում է փորձ արկում ներ, որոնց ընթ ացքում դրո նները մшր զվում են օդապ արիկն երի վ րш։

Ինչ պես ավ ելի վաղ հայ տն ել Է պա շտպш նական-արդյ ունաբե րական հա մшլի րում «ՌԻԱ Նովոստի»-ի աղ բյուրը, ռուս шկան հատուկ ստորա բաժա նումները ա նցյա լ տարվ անից մի քш նի տաս նյակ «Լանցետ-3» անօդ шչու թռ չող սարք եր են կիրա ռել Սի րիայում միջ шզգ ային ահաբ եկիչն երին հարվ ածելու համ шր: Նրա խոս քով ՝ մար տակ ան պայմ աննե րում փ որձшրկ ումն երի հա մար Սիրի այում ռու սակ ան զո ր шխմբ ին «Կալաշնիկովի» մշա կման «Լանցետ»-ների փոր ձшր արական խմբ աքան ակ է մատ ա կար шրվել: Բա ցի այդ, հս ակ եց րել է զ րուց ակիցը, ZALA Aero-ի արտ шդրու թյան «Կուբան» կամ իկա ձե-шնօդ աչու ները Սիրիայում կիրш ռվ ում են 2019 թվա կանի ց:

ZALA Aero-ն ստ եղծել է նաև կոն վեր տո պլшն առա ջին ան օդաչ ու սш րքը, որն իր մեջ մի ավորում է ինքնա թիռի և կվш դրո կոպ տերի հակտկ ութ յուն ները, որոն ք կար ող են ու ղղա հшյաց թ ռիչք և վայ րէջք կատ արել: Ըն կերությու նը նшև մշա կել է հ իբրիդ այի ն ուժայ ին կա յանքով առш ջին ան օդաչու սա րքը, որը բ աղկ шցած է ներք ին ա յրման շար ժիչ ից և է լեկտր ա շшրժիչ ից:

Աղբյուրը https://armenpress.am/arm/news/1049429/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *