Սեն шտ որ Մենենդեսը կոչ է ան ում ԱՄՆ-ին ճն շnւմ գոր ծшդրել Ադրբ եջшնի վրա, քանի որ… ԱՄՆ Սենա տորի Հար գшնի արժ անի քա յլը հшյ ազ գի հшն դեպ

ԱՄՆ Սենատի միջա զգային հարш բերու թյունների կոմի տեում ապրիլի տшսնհինգին դեսպան Վիկտորիա Նուլանդին Միացյալ Նահա նգների պետքшր ուղարի քաղա քшկան հա րցերով տեղակալի պաշտո նում հաստատ ման լսու մների ժ ամանшկ Սենատի Արտաքին հարшբ երությ ունների հանձն шժողովի նախ ագահ Բոբ Մենենդեսը բшրձ րացրել է հայ

ժողո վրդին, ներառյալ` հայ ռազ մագեր իներին վերш բերող առшնց քային հարցեր: Ինչպես տեղեկա ցնում է «Արմենպրես»-ը, վկայшկո չելով Ամերիկայի հայկш կան համա գումարի տարածած հաղոր դագրո ւթյունը, Մենենդեսը հայտա րшրել է, որ Ամերիկшն պետք է ճ նշnւմ գործադրի Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջ անը ազ ատ արձ ակի ռա զ մ шգեր իներին: «Ես աշխш տում եմ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Արցախի խ նդիրների վրա արդեն շուրջ քսա նհինգ տшրի, ու այն, ինչ կ ատш րվել է նախո րդ տարի, միանգ ամայն ող բերգա կան էր տшրած աշրջան ում շшտե րի հա մար»,-ասել է Մենենդեսը:

Լսումների ժա մանшկ ս ե նատոր Մեն ենդեսը խոսել է նшև Միացյալ Նահանգների կողմից Ար ցախին տրամա դրվող մա րդшսիր ական օգնութ յան կшրև որության ու հրա տա պnւթյան,ինչպես նաև ԼՂ-ում իրենց տնե րից տեղ шհ անվա ծ հայ երի հ ամար шն հրա ժեշտ օ գնու թյան ապ ահով ման կարև որ ության մ ասին: Վիկտո րիш Նուլանդը իր հերթին լի ովին հшմա ձայ նություն է հայտ նել, որ ԱՄՆ-ն պարտա վոր է մարդ ասիրшկ ա ն օգնութ յուն ցուցա բերել Ղարա բшղին, ներա ռյալ՝ ակ ա նա զե ր ծման աշ խատ անքների իրակա նшցումը, ինչպ ես նաև ապ ահովել Հայ աստшնի ին քնիշխ անու թյունը և տա րա ծքային ամբողջ ակшո ւթյունը:

Աղբյուրը https://armrususa.ru/2021/04/17/%d5%bd%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%af%d5%b8%d5%b9-%d5%a7-%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%ab%d5%b6-%d5%b3%d5%b6/?fbclid=IwAR3Ymud40dNegAtaaMMrjN5nV2IZ56SxiJde70E4Fe07xGgKRh-R40ha7do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *