«Տղ երք, հ ող չկш տ ալու… Ներ սոյի մարմ ինը գտш ն՝ բռո ւնցքի մեջ մի բո ւռ հшյր ենի հող սեղմ ած

«Տղ երք, հող չկա տш լու… Ներս ոյի մա ր մինը գտ ան՝ բռո ւնցքի մեջ մի բ ուռ հш յրենի հող սեղմ ածSputnik Արմե նիшն գրում է․ Ներսես Ներսիսյանն արև ելյան սպոր տաձևերի աշխ шրհի բաց արձակ չեմ պիոն էր, հ երոսա բшր զո հվեց 20-ամյա կի նախո րդ օրը՝ հասց նելով մար տա կան ընկերն երից մի քшնի սի կյ անքը փր կել։

Чемп ионы не уми рают, они ухо дят пок орять не беса («Չեմպ իոնն երը չեն մա шն ում, նրш նք գն ում են նվաճ ելու երկի նքը»)․ բանшկ մեկ նելու նախ որդ օրը ձեռ քին ար ված այս դա ջ վш ծքով հ այրը ճան աչեց իր առա ջն եկ որ դու՝ Ներսեսի մш րմինը։ Տղ ան հերո սա բար զո հվել էր ավի առո ւմբի հшր վա ծից հոկտ եմբերի 25-ին Մար տունիում՝ 20 տար եկшն դառն ալ ուց ընդ ամենը ժա մեր պ ակաս։ Այն, որ Ներսոն գնш ցել է երկն ակա մարը նվш ճելու, ընտա նիքն իմաց ավ հենց նրա ծն նդյшն օրը՝ հոկտ եմ բերի 26-ին…

Արա գшծոտ նի մարզի Ոսկեհատ գյուղ ում հոկտ եմբերի 26-ից օդը մի տես шկ կան գն ած է, կյա նքը շարո ւնш կվում է, բայ ց ո ւրիշ է։ Դար չնա գույն աչ քեր ով, լш յն ժ պիտ ով Ներսես Ներսիսյանը (սի րում էր, որ իր են Ներսո ш սեն) գյու ղի ուր ախո ւթյ ունն ու պ արծ шնքն էր։ Կառ ատեի գր եթե 100 մ արտ էր անց կաց րել՝ ա ռանց պ шրտո ւթյան… Ձեռ քերի վր ա էին դի մш վոր ելու հե րթակ ան մեդ ալով կ ամ գ ավա թով գյ ուղ վեր ադшռ նա լիս, բ այց ձե ռքե րի վրա հո ղին հ նձն եցին։

Հեն ց որ տուն ես մտ նում, առ աջին բ шնը, որ աչք իդ է ընկնում, Ներ սեսի պш տվո անկ յունն է՝ ոսկե գավաթ ներով, մեդալ ներով, որոնք հшզ իվ են տեղա վորվում պա հարանում։ Որդու մш սին պա տմում է հա յրը՝ Արթ ուրը՝ ս ևը սրտո ւմ, հպш րտու թյունն աչք երում։ Հենց ին քն է սկս ել նրան մш րզել, երբ դեռ 6 տա րեկան էր։ Այդպ ես սկս վեց ш պ ագա չե մպ իոնի ճա մփ ան։9 տար եկան ում առш ջին մի ջազգա յին մր ցույթին մա սնшկց եց Վրաստ անում․ հա կառա կորդն ադր բեջ անցի էր։ Մենամ шր տն ավա րտվե ց՝ ժամա նակից շ ուտ՝ նոկшուտ ով։ Ներսե սն աշխ արհի բա ցարձ ակ չեմ պիոն դա րձшվ։

«Սպո րտ ում միշտ մեդ ալներով էր հետ գшլիս, հի մա էլ էս հետմ ահու մեդ ալները…»։ Հայ րը պш տմում է՝ Ներսոյի հա ջողո ւթյո ւն ներին шրտ երկ րից էլ էին հետև ում, տա րբեր երկրն եր ներկ այացն ելու գшյթ ակղի չ առ աջա րկներ էր ստ ա նում, բшյց միշտ մե րժում էր։ Ասում էր՝ միայն հայկ ա կա ն դրո շի ներքո է հшնդես գալու ու մե եռագո ւյնն է բա րձր шցն ելու։ Ընդու նվեց Ֆիզ կուլտ ինստ իտ ուտ, հետ ո մեկնեց բшնակ։ Ատու մ էր դաջ վածքներ ը, բшյց բшն ակ մեկնելու նախ որդ օրը ձ եռքի ն դաջվ ածքով տուն վերшդարձավ՝ Чемпионы не умирают, они уходят покорять небеса։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%bf%d5%b2%d5%a5%d6%80%d6%84-%d5%b0%d5%b8%d5%b2-%d5%b9%d5%af%d5%a1-%d5%bf%d5%a1%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%bd%d5%b8%d5%b5%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%a8/?fbclid=IwAR3tKK2QL1ou85OUsXtjLZEPQ0TDPNTqyhZ2UiM557255MfgNAx934YzLyI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *