Ես հայ երի ցա վը տան եմ կն երեք ինձ! Հրա շալի Լուր հայո ւթյան հ ամար․Պուտ ինը որո շեց ալի ևի թш ղпւմը. Սա տ եսնել է պե տք

Լյովա Եղիшզ шրյանն իր էջո ւ մ գրել է.

— Էդմոն, հիշ ի՛ր, որ 199 8-2018 թվակ անների ժամա նակաշրջա նու մ առ անց իշխա նության միջա մտ ությամբ մեծ ամասնա կանով լոկ «Հանրապե տություն» կուսակց ության

քաղխ որհրդի անդա մ երջ անկահի շա տակ Սմբատ Այվազյանն է եղել Ազգային ժո ղովի պատգ ամավոր: Էդմո՛ն, հիշիր, որ 2017 թ.-ի ընտրո ւթյուննե րում «ԵԼՔ»-ի առ աջին համ ար (ոչ թե ղեկա վար) դար ձել ես կո մպրոմիս ային քվ եար կության հետևա նքով: Էդմոն հիշի՛ր, թե ին չպե ս 2018թ.-ի ազ գայի ն ժողովը ընտո ւթյուն ների ժա մանակ վեր ջին Դիտեք նաև այս ա նչափ հու զիչ տեսա նյութը, որ տեղ փո քրիկը այցելե լով հոր գե րեզմ անին ս կսեց ասմուն քել․․

պ ահին խ ա խ տեցիր (չեմ ասում գցեցիր) մեր հետ պայմ անավոր վածությ ունը՝ դաշի նքով գնա լու ու մեզ կան գնացր իր փա ստի առա ջ:-Էդմոն, հիշի՛ր, թե ոնց մտաք խորհ րդա րան: Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ չքն նադա տեց, չմտց րեց «սև երի» ցու ցակ:

Օգտ վելով այդ լոյալու թյունից, ստել ով ընտր ողներին, թե դուք նույն եք, ինչ «Իմ քա յլը» ու այլ օգնո ւթյուն ների շնո րհիվ (դու լավ գի տես) մտ աք խորհրդ արան: Չշարո ւնակեմ: Ասեմ, որ իմ ա նձն ական կար ծիքն է ս ա։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *