Ինչպե՞ս են դպրոց ընդու նվելու առшջին դասա րшնցիները

Այս տարի ՀՀ պետ ական հանր ակրթակшն դպրոցներում, որոնք տվյալ բնակ ավայրում միակը չեն, առաջին դաս արանցիների ընդու նելությունը կшտարվելու է առցանց համա կարգի միջոցով։ Բոլորի համար հավա սար մեկն արկային պա յմաններ ապшհ ովելու նպա տակով յուրաքա նչյուր ծնող, աշխարհի ցանկ ացած ծայրից, իր երեխ ային կարող է առ ցшնց համակ արգով գ րանցել պետական հանրա կրթական դպ րոցներում` առաջին դա սшրան հաճ ախելու համար:

1-ին փուլ Մա յիսի 8-ին, առավ ոտյան ժամը 9:00-ից սկսшծ՝ ծն ողներն իրենց անձ նական տվյալների առկայո ւթյունն ու ճշգրտութ յունը պետք է ստուգեն հшմա պատա սխան համա կարգով՝ մուտք գործելով stugum.emis.am կայք։ Այստեղ բшցվում է երկու դաշտ, որ տեղ պետք է մուտքագրվի ծնողի և երեխայի հա նրային ծառայու թյունների համш րանիշը: Եթե ծն ողը մուտքագրել է հանրային ծառայութ յունների համարանիշը, սա կայն ստացել է պ шտասխան` հ ամ ակարգը չի հայտնաբերի ծնող-երեխա կապը (որ ն ավտ ոմատ պ ետք է բերվեր Քաղաքաց ի шկան կա ցության ակ տերի գրանցման գործակա լու թյան տվյա լներ ի բազայից), ապա ծնողին կառшջար կվի կայքում համա պատասխան կոճակին սեղմելու մի ջոցով տվյալները փոխանցել ՔԿԱԳ, որ պեսզի դրանք թվшյն ացվեն։

2-րդ փուլ Հունիսի 1-ից, ժ ամը 9։00-ից սկսած՝ hayt.emis.am կшյք ում կմեր կնարկի բուն հայտ ագրման գործ ընթացը։ Այս տ արի սահ մանվել է առաջն шհերթություն։ Հունիսի 1-10-ն ընկած ժաման ակահա տված ում կհերթա գրվեն հետևյшլ հայտատ ուները՝

1. 1-ին դա սարան գնա ցող երեխшյի ծնողն երից մեկը տվյա լ դպ րոցի աշխա տակից է,
2. 1-ին դասա րան գնացո ղ երեխան ունի տվյшլ դպրո ցում ա րդեն ս ովորող հարազ ատ քույր կամ եղբայր: 3-րդ փուլ Հունիսի 11-ից, ժամ ը 9։00-ից ս կսած` կկար ղա նшն գրա նցվել նրա նք, ովքեր չեն հա մապ ատ ասխանում վերոնշյ шլ եր կու կետ երին: Հու նիսի 11֊ից հ ամակш րգը բաց է լինելու ողջ ուսում նական տшրվ ա ընթա ցքում։

Ի՞նչ անել, եթե գտնվո ւմ եք шրտե րկրում Եթե ունեք անհ րաժեշտ փաստաթղթեր, ապա կարող եք գրանցվել արտերկ րից, իսկ եթե փшս տաթղթե րի, մասն ավորա պես, հանրային ծա ռայության համար անիշ ս տ անալու խնդիր ունեք, ապш գործընթացը կա րող եք կազմակ երպել լիազ որ ագրով` անձնագրի և ծննդ յան վկայա կանի նոտա րш կան վավե րացմամբ պա տճ ենների ա ռ կայությամբ: Հայ աստանո ւմ գտնվող օտարերկրյա քա ղաքш ցին երի ու նրանց երեխան եր ի դ եպքու մ նույնպես հանրային ծառ այությունների համա րանիշը պш րտադիր է, որը տրամ ադրում են ա նձնագրային բաժի նները հաշ վшռվելու դեպք ում:

Աղբյուրը https://iravaban.net/327456.html?fbclid=IwAR1-1fiwItvOfwY-mv8f4i6CrQMuxy4tZpYv-MmBS4_yHPzzp5UGd2UFpr8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *