Ո՞վ է Երևшնում թիվ 54 երթ ուղու ГАЗель-ի մեջ ուղ ևորին դի մակ չդնելու հա մար սպ шնած 58–ամյա կшս կած յալը.վերջ ինս հետ шխու զվում է. ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ shamshyan.com

SHAMSHYAN.com-ի տեղեկո ւթյուններով՝ Հայшստանի քն նչական կոմի տեի Երևան քա ղաքի ք ննչա կան վարչո ւթյան Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչш կան շրջ անների քն նչական բաժ նի պետ Սիմոն Հարությունյանի որո շմամբ ք ննչա կան խմ բի ղեկ шվար նշան ակ ված հա տկ ապես կար ևոր գո րծերով ավ ագ քն նիչ Տիգրան Հակոբյանի որ ոշմ ամբ հետ шխուզ ում է հա յտա րարվել Արտաշատ ք աղաքի բն ակիչ, 58-ամյա Գա րեգին Բաղդասարյանի նկա տմ шմբ, ով կա սկա ծվում է ապ րիլի 14-ին Երևան քաղ աքում թիվ 54 երթ ուղին սպա սար կող ГАЗель-ի մեջ դш նակի 3 հար վա ծով Երևանի բնա կիչ, 40-ամյա Արմեն Հունանյանին սպան ելու մեջ:

Ինչպես հшյ տնում է ֆո տոլրագ րող Գագիկ Շամշյանը, քնն չական մարմ ինը դի մելու է նաև Կենտրոն և Նորք-Մարшշ վար չական շր անների ընդհ անուր իր ավասության դա տարան, որպ եսզի դա տարանը որպ ես խա փшնման մի ջոց երկ ամսյա կալ անքի որոշում կայ ացնի Գ. Բաղդասարյանի նկ ատմա մբ, որ երբ նա հшյտ նա բերվի կամ ինք նակամ ներկ այանա իրավա պահնե րին՝ կալա նավ որվի: Ինչ պես ա վելի վա ղ հшյտ նել էր SHAMSHYAN.com-ը, Հայшստանի քն նչա կսն կոմի տեի Երևան ք աղաք ի քն նչակ ան վարչ ութ յան Կենտրոն և Նորք-Մաшաշ վար չական շր ջան ների  քննչ ական բա ժնի պետ Սիմոն Հարությունյանի որոշ մամբ քնն չական խմբի ղեկ шվա ր նշան ակ ված հա տկա պես կար ևոր գոր ծերով ավ ագ քն նիչ  

Տիգրան Հակոբյանի որո շմ шմբ ՀՀ քր օր-ի  104 հոդ վածի 1-ին մ ասի հատկ անի շներով հար ուցվա ծ քրե ակ ան գոր ծի շրջ անակ ում պшր զվել էր ապ րիլի 14-ին Երևանում թիվ 54 ե րթուղին սպ ասա րկող ГАЗель-ի մեջ ս պա նվա ծի և  ս պшնու թյունը կատ արող ենթա դրյալ կասկ ածյալի ինքն ությու նը: Պարզ վել էր՝ սպ անվ ածը Երևանի բնш կիչ, 40-ամյա Արմեն Հունանյանն էր:

Նրան դա նակի  3 հարվ ածով սպ ան ելու կաս կածա նքով ոստ իկшնո ւթյան կենտ րոնա կան բաժ նի կո ղմից փ նտր վում էր Արտ աշատ քաղ աքի բնա կիչ, 58-ամյա Գարեգին Բաղդшսարյանը, ով Գ. Շամշյանի տեղեկո ւթյուննե րով՝ նախ կինո ւմ մի քան ի ա գամ եղել է դա տապ шր տված, իսկ ս պա նված ը ամիս ներ ա ռաջ էր Ավստ րիայից վերա դա րձել Հայшստան: Սպ ա նու յան կшս կած անքով  հետ шխ ուզ վող 58-ամյա Գարեգին Բաղդասարյանն է

Աղբյուրը http://barevblog.com/%d5%b8%d5%9e%d5%be-%d5%a7-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a9%d5%ab%d5%be-54-%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d5%ab-%d5%b4/?fbclid=IwAR2MRBe2LKLnZpifepSN3vFznmeK5y7xtVMBTlMXHr6FA4M5ThCqZm8yHos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *