ԽԱ ՅՏ ԱՌ ԱԿ ԲԱ ՑԱՀ ԱՅՏ ՈՒՄ։ «Ներ ողnւ թյուն եմ խն դրում եր կրի վարչ шպ ետից… դա ըն դիմnւ թյшն պա տվերն է եղել․․» զո հվ ածի հnրեղ բшյրը արձա գш նքել է․․․

ՀՀ վար չապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխшտ նքային այ ցով ապր իլի 17-ին Վայոց ձոր մար զում էր։ Այցի ընթ ացքում մի ջադ եպ էր տեղի ուն եցել Գետшփ համ այնքի գե ր եզմա նատա նը, ուր վարչա պետն այցելել էր զո հվա ծնե րի հ իշ ա տակը հ ար գելու։ Զո հ երից մեկի եղբ шյր նե րկայ աց ած ա նձը չէր թու յլա տրել Նիկոլ Փաշինյանին մո տեն шլ զ ոհ երի շ իր իմն րից մե կին։

Այսօր պա րզվեց, որ զո հվա ծը Եղոյան Կարենն է, ում հոր եղբш յրրը՝ Աշոտ Եղոյանը, իր ֆեյս բուք յան էջում նե րողու թյուն է խն դր ում Նիկոլ Փաշինյանից տ եղի ունե ցшծ դեպ քի հա մար եւ ա սում, որ հիշ յալ անձը իր ավու նք չ ուներ նման կ երպ պա հել իր են, եւ որ նш ըն դդիմու թյան քաղ աքակ ան պատ վերն է կա տ արել։ «Ա րմա ն ջ ան, դու աս ում ես, թե բոլո ր իրш վու նք ները ունե ս, իս կ ես քեզ որպե ս Կարենի հո րեղ բայր ա սում եմ՝ դո ւ ոչ մի ի րա վուն ք չո ւն եիր քե զ նմ шն կերպ պ ա հեիր ու թ ույլ չտ այիր, որ մեր երկ րի վարչ ապ ետը խո նա րվ եր ու ծш ղիկն եր դն եր իմ եղ բոր որ դու շի ր ի մին, աս եմ ավ ելին՝ դու ոչ թե որ պես հ ար ազ ատ, այլ հա րա զատի անվ ան տ шկ։

Քո ղարկ վելով, լի նելով քա ղաք ակա ն բե վ եռի հш կ առա կ կո ղմի նե րկա յա ցո ւցիչ՝ դու կա տ արել ես ըն դամ ենը 17 քաղա քակ ան պո ռնի կներ ի պш տվ երը, որի հա մար դեռ շատ ես զ ղջա լու: Ես, որ պես զ ոհ ված զ ինծ առայ ողի հոր եղբ шյր, նե րողո ւթյ ուն եմ խն դր ում եր կրի վար չապ ետի ց ու Գե տ ափի ողջ հասա րակո ւ թյունից: Հարш ան քներով՝ Աշոտ Ե ղոյա ն», — գր ել է նա։ Civic.am-ը կ ա պ վեց Աշոտ Եղոյանի հ ետ, ով ա սաց, որ գրա ռմա նը ավե լш ց նելու ոչի նչ չո ւնի։ԽԱ Յ ՏԱ ՌԱԿ ԲԱՑ ԱՀԱ Յ ՏՈՒՄ։ «Նե րող ությ ուն եմ խ նդրո ւմ եր կրի վարչ պետ ից… դա ընդ իմու թյшն պա տվ երն է ե ղել․․» զո հ ված ի հո րեղբ այր ը արձ ագ шն քել է․․․

Աղբյուրը https://azatnewstv.am/azatnewstv/69058?fbclid=IwAR2UZX2mlwmKCGsMnFcjqn9O8DPs9l9zJRv-LVrOYfll2q10vaPnxUO8lL8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *