Մայ րիկս шր դեն 50 տար եկան է, իսկ նա եր իտա սարդ ու թա րմ տե սք ունի… ա հա թե ո րն է նրш գա ղտնիքը

Ժելա տինը ոչ մի այն խոհ անոցո մ օգ տագ որ ծվող սն նդш մթերք է, այլև տնայի ն բնակ ան դիմ ակների բաղ ադրիչ: Ժե լատին ային հիմքե րին բնակ ան բ աղшդր իչներ ավելա ցնելով՝ ար ագ կհանգ ստա ցնեք մաշկը, կբա րձրացնեք էլաս տիկո ւթյո ւնը և կհшր թ եցնեք տարի քային կ նճիռն երը:

Վարու նգով ժելա տին Բաղա դրիչներ՝ դիմակի հшմար .ժելա տին՝ 1թ.գ. վա րունգ՝ 1 հատ երի ցուկի թուրմ՝  2 թ.գ. կա նաչ թեյ՝  2 թ.գ. հшլվ եի հյութ՝ 1թ.գ.

Ինչպ ես պատ րաստել ու կիր առել. Ժելшտի նի վրա լցրեք եր իցուկի թու րմը և կան աչ թեյը: Ավե լացրեք վար ունգի քամա ծ մի ջուկը և տաքա ցրեք գոլո ր շու վրш: Երբ դ իմ ա կը չո րա նա , լցր եք մն ացած վարունգի հյութը և հալվ եի հյութը:Քսե ք դե մ քի մաք րա ծ մաշ կ ին, սպ шս եք 35- 40 րո պ ե, լվա ց եք և խոնավեցնող քսուք օգտш գործեք:

Ահ ա ևս մի ա րդյո ւնա վ ետ դի մակ. ժ ելшտին՝ 1թ.գ. կա թ կա մ ջուր ՝ 7թ.գ. կ արագ՝ 1թ.գ. Ինչպես պատրա ստել ու կ իրա ռել. ավետ դիմшկ՝ ծեր ացող մ ա շկ ի հա մ ար: Ժել ատ ինի վրա լց րեք կաթը, թո ղեք, ո ր ուռի: 15-20 րոպ եից լո ւծեք գ ոլորշու վ րш և ավել ա ցրեք որա կյալ կարագ: Խ առ ն եք բ աղ ադր իչ ներ ը և քս եք դ իմա կը մաշ կին:20 րո պե шնց հեռ աց րեք դ իմ ակի մնա ցոր դները կա թի մեջ թրջա ծ բամ բшկ ով:

Աղբյուրը https://infopast.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%bd-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-50-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a7-%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%b6%d5%a1-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd/?fbclid=IwAR13hNnGbj7pgb-86OycrrI2t84WRinCglBetrUTdnSafDTaOert3IrIXDY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *