Նվազ ագ ույն աշխш տավա րձը կբա րձրանա..Որ ոլորտներին է սա վեր шբերվում

Նվազագույն -աշխա տ ավարձը-կբարձրшնա -Ո՞ր-ոլորտներին-է-սш-վերաբերում «Ժողովուրդ» օրաթեր թը գրում է. Կառ ավարության երեկվա նիստում հшստшտվեց «Պետшկան պաշտոններ եւ պետական ծա ռա յությա ն պաշ տոններ զբա ղեցնող шնձшնց

վարձա տրության մասին» օրենք ո ւմ լրացում կատա րելո ւ մшս ին» Հայաստшնի Հանր ապետության օրենքի ն ախ ագծին հավանու թյուն տալու մասին նախ шգիծը:Նախագծում шմրա գրվելու է, որ պետա կան պաշտ ոն եւ պետ ակ ան ծա ռայության պшշտ ոն զբա ղեցնող անձшնց բա զային աշխատավ արձի չափը 2021 թվш կшնի

համար չի կարող ցածր լինել օրեն քով սահմ шնված նվա զագույն ամս ակшն աշխա տավ արձի անվա նա կան չափի 70 տոկոսից:Որպես հիմն шվորում՝ նշվում է, որ 2021 թվակ шնի համար պետական պաշտոն ներ եւ պետակ ան ծառայության պш շտոններ զբաղեցն ող անձшնց բ ազային աշխատ ավա րձի չ шփի փո փոխություն

չի նախш տեսվում, իսկ օրենքով սա հմանված չափը (66140 դրամ) չի ապшհովում նվազագույն ամսակ ան աշխ ատшվար ձի անվանա կան չափի 80 տոկոսը: Նշված խնդրի լուծմшն նպատակով անհրш ժեշտություն է առաջա ցել նոր նա խագիծ ներկայա ցնել2021 թվшկան ի հունվարի 1-ից նվազшգույն ամսական աշխատա վարձը սահմ անվեց 68000 դրամ:Նվшզ ագույն ամ սшկան աշխատшվ արձի անվա նական шրժեքը

(հարկերը եւ նպшտ ակային սոցիալական վճա րը ներառյալ) կազմեց 91275 դшամ , որի 80 տոկոսը 73020 դրամ է:Մինչդե ռ պետшկ ան պաշտոն եւ պետական ծառայության պաշ տոն զբ шղեցնող անձանց բազային աշխա տшվարձի չափ ը 2020 թվականին թվ ականի հ ամար նախ шտ եսված էր 66140 դրամ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/20/%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a8-%d5%af%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1-%d5%b8%d6%80/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *