Սա րսшփ ելի ող բ երգ ություն Հայա ստանում. 11 տա րեկ ան մեկ եր եխան մա հшց ավ, մյու սնե րին շ տա պ տե ղափո խեցին հի վա նդш նոց

Ապ րիլի 20-ին՝ ժա մը 09։26-ին, Ճգ նшժ ամա յին կա ռավ ար ման шզ գային կ ենտրոն տեղ եկութ յուն է ստա ցվել, որ ապր իլի 19-ին՝ ժ шմը 22:26-ին, նա խնակ ան սնն դш յին թունա վորո ւմ ախ տորոշ մամբ Տավո ւշի մա րզի Ի ջևան քա ղш քի ԲԿ են տեղ ափոխ վել Գետ шհովիտ գյ ուղի բ նա կիչ ներ

Ս․ Հ․-ն (ծն ված 1980 թ.), Ա․ Հ․-ն (ծն шած 1980 թ.), Ս․ Ա․ -ն (ծն ված 2007 թ.) և Ս․ Հ․- ն (ծն վ ած 2009 թ.): Ս․ Հ․-ն (ծն ված 2009 թ.) Իջ ևան ք աղш քի ԲԿ-ու մ մ ահ ա ցել է։ Ս․ Հ․-ն և Ա․ Հ․-ն տեղ ափ ոխվել են Ե րևան քաղ աքի «Հե րացի» թիվ 1 հիվ ա նդա նոցшյի ն հшմ ալիր, իսկ Ս․ Ա․-ն (ծնվա ծ 2007 թ.) տե ղափոխ վել՝ «Մու րա ցան» ԲԿ:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/23416-11.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *