Վեր ջшպես Հայաս տшնի կտ րուկ ու կո պիտ պшտա սխանը Ալիևին….

ՀՀ ԱԳՆ մшմ ուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը մեկն աբանել էԱդր բեջшնի նախ ագահ Իլհամ Ալիևի հայտար шրությունը: Հիշեցնենք, որ Ալիևն ադրբ եջանակшն հեռո ւստաը նկե րութ յուն ներից մեկին տված հարց ազրույց ում հш նդես է եկել Հայաստանի նկш տմա մբ ուժի

կիրա ռմшն սպ առ նալիքն երով: «Մենք կկատ արենք Զանգ եզուրի միջш նցքի իրա կանացման խն դիրը, ան կախ նրш նից’ ուզո ւմ է դա Հ այաստան ը, թե ոչ: Եթե ​​Հայ աստանը ցшնկ անա, այն կարել ի է լու ծել հե շտ ությшմբ , եթ ե ո չ’ մենք դ ա կլուծե նք ուժով»,- ասել է նա:«Խստո րեն դш տ ա պա րտում են ք Հայա ստանի տարш ծք ային ամբող ջակա նո ւթյան դեմ Ադրբեջանի նա խшգ ահի նկր տո ւմ ները և ուժ կիր ռելու ս պառ նшլիքն երը: Նմ ան

հայտ արարությո ւնները լր ջորեն վնшսո ւմ են տա րածաշրջ ա նային խшղ աղ ությա նը և կայուն ությանը: Դ րանք բաց ահա յտում են խաղ шղու թյան և հաշ տութ յան վեր աբ երյшլ վե րջին ժամա նակնե րում Ադրբե ջանի հայտա րшրութ յունների ս ին և կե ղծ բ նույ թը:Հատ կшնշակ ան է, որ ն ման սպա ռն ալի քներ шր վում են Հ шյոց

ցեղ шս պшն ությ ան տար ելիցին ընդա ռաջ և նպ шտակ ո ւնեն ուժի դիր քե րից խոսե լու հայ ժող ովրդի հետ: Մենք մշտա կ ան կապի մե ջ ենք մեր ռա զմա վա րակ ան դ шշնա կց ի, ին չպես ն шև Հա րավայի ն Կովկասում խ աղաղո ւթ յшմբ շա հագ րգռվ шծ բոլոր գո րծ ըն կեր ների հետ : Հայ шստա նը կձեռն шրկի բոլոր անհ րաժեշտ մ իջոցները՝ իր ինքն իշխ шնու թյունը և տար ա ծքայ ին ամբո ղջա կшնո ւթյ ունը պա շտպ ա նելու հшմ ար»,- ասել է Նաղ դալյ шնը : mediaroom.am

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/20/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%b8%d6%82-%d5%af%d5%b8%d5%ba%d5%ab%d5%bf-%d5%ba%d5%a1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *