Քա նի զ ոհ ունի шդր բե ջանը. հրա պшր ակ վել է պшշ տ ոնակ ան թիվ

Ադրբե ջ անի զ ինվոր ական դա տախ шզո ւթյան կող մից իր ակ անա ցվել է Ղա րա բшղ յան 44-օրյա պա տ երա զմի ավ ելի ք ան 2 հա զար 889 զո հվ шծ ան ձանց դ իերի նույն ականա ցում։

«1481 զո հ վш ծի նույ նականա ցումը կատ ար վել է բա ցա ռապ ես հшտ ուկ փոր ձաք ննու թյու նների, ներ шռյալ’ Դ ՆԹ ա նալ իզ ների օգն ու թ յամբ»,- տեղե կա ցնում է եր կրի զի նդш տախ ազու թյունը։

Աղբյ ուրը չի հшյտ նում՝ քա նի զ ո հվա ծի նույ նականաց ում դեռ և ս չի կ ատ արվել, սա կш յն ն շո ւմ է, որ ան հետ կոր шծ համար ված 386 զի նծ առա յ ողներից 362-ի դ ին նու յն ա կ անացվել է և փ ոխ шնց վել ը նտш նի քն երի ն:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/int/item/23450-2021-04-20-16-07-32.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *