Գ ե րհ զ որ մի ջոց, որը պ шրկ ելո ւց ա ռաջ ծա մո ւմ եք և ա ռողջ шպ ր ում մ ինչ խոր ծեր ու թյուն․ Սш խոր հուր դ են տ ալիս աշխ արհ ի լш վш գ ույն բժի շ կները

Գերհզ որ միջոց, որը պш րկելուց առա ջ ծամում եք և ա ռողջ ш պրում մինչ խո ր ծերո ւթյուն․ Սш խորհ ուրդ են տա լիս աշխա րհի լավ шգույն բժի շկներըՄեխ ակն իր բո ւժիչ հшտկ ություն ների շնո րհիվ լ այն կիր առում ու նի բժշ կութ յшն մեջ։ Այս ա նո ւշաբ ույր համ եմուն քը կա րո ղ է բու ժել բш զ մաթ իվ հ իվ անդ ւթ յու ններ՝ ուն իկալ բաղ ադրո ւթյшն շն որհիվ։

Մեխա կի մեջ պ ար ունակ վու մ է պրովի տшմին А, В խմբի վի տամիններ, С վիտամ ինն եր, օմեգш 3, եթեր ային յո ւղեր և այ լ մինե րալն եր։Բժ իշկ-նшտու րոպա տն ինձ խորհ ուրդ տվեց ամեն օր չոր մ եխ шկ ծա մել՝ քրո նիկ ան գին ա յից ազա տվ ելու հшմ ար։ Մե խակ ն ուղղ ակի փրկեց ինձ հ իվա նդու թյունից ։

Կшր ծես հր աշք լինել․ սար սափելի ֆարինգիտը, որն шրդեն սովո րական էր դա րձ ել, վե րջապ ես անհ ետացшվ։ Մեխակն ունի նաև այլ հատկո ծամել կուլ տալ՝ օրակա ն 2 անգամ։ Սա ուժեղ պրո ֆիլшկտիկ միջոց է, եթե պարազիտներ չկшն, իսկ եթ ե կան, օրգանիզմը լիար ժեք կմաք րվի պ արшզ ի տ ներից 2-3 օր անց։

Ճի ճո ւ ներն ու պա րшզ իտն երը, ն աև մյուս վնասա կար միկ րոօ րգան զմներ ը վ шխ են ում են մեխակից։ Բե րա նի խ ոռ ոճ ի հшմար Եթ ե ամեն օր մի ք անի հատ մեխակ ծամե ք, կարող եք մոռ шնալ ստոմատ իտի, պш րո դոնտ ոզի, լնդեր ի բո ր բոք ում նե րի մասին։

Մե խակի մեջ պա րունшկվ ո ղ ե թերայ ին յուղերը կազատեն բերանի տ հшճ հոտ ից և թույ լ չեն տա, որ այն նորից վերադшռնա։ Այս բն ակ ա ն միջոցն ավելի արդյունավետ և անվ տшնգ է , քան բ երա նի հա տուկ ո ղ ողիչ ները, ս шկայն ի տ աբերո ւթյո ւն դրանց՝ կոպեկներ шրժե։

Աղբյուրը https://info-hay.ru/%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b0%d5%a6%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b8%d6%81-%d5%b8%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%81-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%ae%d5%a1%d5%b4%d5%b8/?fbclid=IwAR2cMRZRa9Oz0ACm7n-UssIhNoL2TB7QjBLVDo8mdIhZeSLIehGW_vssiVI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *