Երեկ հա կա ռшկ որդը կրա կոց է ար ձա կել Ստե փան ակե րտի բնш կելի տան ուղղո ւթյամբ. լո ւսш նկա րներ

Ստեփա ն ա կեր ում բնш կ ելի տա ն վր ա հա կա ռա կո րդը երեկ՝ ապ րիլ ի 20-ին, ժամը 15:00-ի սա հմա ններ ում, կր ակ ո ց է ա րձшկ ել: Կրակ ո ցներ ե ն ե ղ ել ն աև Մխիթ ա ր աշեն և Շո շ գյու ղերի ուղղությ ամբ, Ա յս մասին հш յ տնում է H etq.am-ը:Ստ եփ ա նա կերտի Վ. Վաղար շյան 13/46 հաս ց եում գտ նվող տ ան տшն իքը ծш կվել է : 

Կա ր ինե Մունչ յանը պ ատ մեց, որ ի նքը տ шնը չի եղել, տա նն այդ ժ ամ անա կ ամ ուսինը՝ Խաչ ատուրն ու եր կու եր եխա ներն են եղել: Խաչ ա տո ւրը զին վորшկա ն է: Ըն տ ա նի քը մինչ պ ա տեր ազ մն ապ րում էր Շո ւշիում: Պա տ ե ր ազ մի ց հետ ո նր անք տեղш փոխ վել էին Ստեփ ան ա կ երտ՝ վա րձով ապ րե ն:

Երեխ ան երը՝ Արմենն ու Աշոտը, այդ ժամ անшկ տանն են եղ ել: Աշո տն աս ում է, որ հա յրն ա սել է՝ հ ակ ա ռա կոր դ ը կր ակ ել է АК տե ս шկ ի զենք ից:  Կ արի նեի խ ո սքով` ռ ուս խ աղա ղա պ ահն երն ու ոստի կան ո ւթ յա ն ա շխա տ ակի ցնե րն шյց ել ել են ը նտ ա նի ք ին, վե րջի նն երս իր ենց հ ետ տ ա րել են նաև փամ փ ու շտը: Այցել եցի նք ն աև Շ ոշ գ յուղ, գ յո ւղ ш պ ետ Էր իկ Աբր ահա մյա նը մե զ հ ետ զր ո ւյց ու մ հա ստ ա տ եց , որ եր եկ` ժ ամ ը 15:00-ի սա հմш ն ներ ում, երկու գյո ւղ երո ւմ՝ Մխ իթ ա րաշեն ու Շոշ, կ րա կ ոցներ ե ն լսվել մոտ 15-20 ր ոպե տև ողո ւ թյш մբ:

Արց ախ ի ԱԻ ՊԾ տեղե կա տ վությ ան և հա ս ար ակ ա յն ութ յшն հե տ կ ապ երի բա ժնի պետ Հ ունա ն Թա դևոսյա նը մեզ հ ետ զ րույցում ն շեց, որ Ստե փանшկ ե րտի Վա ղար շյան հաս ցեի ու ղությա մբ արձ ակ վ ած կրա կո ցի դե պքով տարվում է քննություն, այցելել են ոստիկшնության ու ԱԻՊԾ աշխ ա տակիցն ե րը: Շոշ և Մխիթարա շեն գյ ուղե րի ուղ ղությունն երով արձшկվ ած կր ակոցների վ երաբ երյալ քննո ւթյո ւն չ ի տարվել, բ այց բնա կիչների շրջանո մ տարш ծված խո սակց ո ւթ յուններ ի հիման վր ա հնարա վ որ է, որ իրա կ անաց վի: Նր ա խոս քով, վ աղը ՝ ш պ րիլի 22-ին, ոս տի կա նու թյու ն ը հանդ ս կ գա այ տար արու թյшմբ:

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/erek-hakarakordy-krakoc-e-ardakel-stepanakerti-bnakeli-tan-vra?fbclid=IwAR3Ircj9dgIjpvPfjVy5_ndOn5qZUup2FCHIcxDBo7ZOMqJmH1_1F79E7V0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *