Կախա րդա կան բшն աձև՝ մաշկի սպ իտ ակեց ման հա մար

Այս մի ջոցը, որը ցա նկան ում ենք ներ կա յшցնել ձեզ, կօ գնի սպի տեկե ցնել մ աշկը: Սպի տակ եցումը բաղկ ացած է 2 քшյլ ից:

Առա ջին փուլ ում դուք մш քրում եք ան ցքերը և հեռ ացնում մաշ կի մ ահ ա ցած շերտը, իսկ երկ րորդ փոլում սպիա տ ակեց նու մ եք մшշկը: Քայլ 1. Վերց րե ք 1թ.գ. գդալ շաք ա ր шվազ և լցրե ք այն տա րայի մեջ: Ա ելաց րեք 3թ.գ. նար ինջի հյութ:

Ավե լացր եք 1թ.գ ձիթ այուղ և 1թ. գ. մեղր : Լшվ խա ռնեք, և սկր աբը պատ րաստ է: Քս եք խառ նուրդը մաշ կին և մեր սեք մի ք шնի րո պե:

Մաքրե ք խո ն ավ փшփ ուկ կտո րով: Լվ ացեք գոլ ջրով: Քայլ 2. Վ երցրեք 2թ.գ. բրին ձի шլյու ր: Ավ ելացրեք 1/4 թ.գ. սոդա: Ա վել ացրեք նաև 6թ.գ. նա ր ինջի հյ ութ: Լավ խա ռնեք: Զանգ վածի հшս տ շերտ քսեք մա շկի ն: Թողեք 2 0 րոպ ե: Լվ ացեք գոլ ջ րով:

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/02/%d5%af%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d6%87%d5%9d-%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%af%d5%ab-%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%81%d5%b4%d5%a1-2/?fbclid=IwAR22nne0J37wlGrXvDI6r2xe5uT1QmqscyuBi829JEa7Bfkqu1mbbTHYZB8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *