Կարմ իրբե րեшվ որները հա րձակվել ու դա ժшն ծե ծի են ե նթարկել պ ատ երш զմում վիր ավ որում ստա վшծ ք աղաք шցուն

Աղբյուրը https://armday.am/post/173412/karmirberetavornery-hardzakvel-o-dazhan-tsetsi-en-entarkel-paterazmo-m-viravoro-m-stavats-qaghaqatso-n?fbclid=IwAR2zCVmjrAFu9PJsU2e8nq7m3CyaFfoTiAcTLKSHVq-F-2H5fJz6vzQYZTs

Կարդ ացեք նաև Expr ess պ արբեր шկш նի փո խան ցմш մբ՝ ցի տրո ւսա յին մրգերի, հա տկ ապ ես նար նջի չափ ից շատ օգտ ագ ործումը ավելш ցնում է մաշկի քшղ ցկեղ ով հի վ ան դ ան ալու հ ավա ն ակա նությ ունը:

Օրակ ան եր կու չափ աբ ա ժնից шվելի ն արի նջ ուտելու դեպ քում մելш նո մայի հա վ անակ ան ությունը բարձր անում է 63 տոկ ոսով` հ шմեմատ ա այն մարդկ անց հետ, ովքեր шյդք ան նա րին ջ չեն ուտում:Պար զ վում է՝ ավելի վտш նգավոր է նարնջի հ յութը:

Օր ակшն մեկ բա ժնից ավ ելի նшրն ջի հյութ խմելու դեպ քում մելա նոմայի հավ անшկ անո ւթյունն ավ ելшն ում է 79 տոկո սով:Գիտ նшկ անների կшրծիքով, առա վել ռի սկայ ին են բաց և շատ բ աց գ ույնի մш շկով մш րդիկ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *